ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

ศาลฯ มีมติให้รัฐสภาจัดทำ รธน. ฉบับใหม่ได้ แต่ต้องทำประชามติ ก่อน-หลัง

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้
  • ต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติก่อน ว่าประสงค์ที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
  • เมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนลงมติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้อีกครั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดีที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 วรรค 1(2) หลังมีปัญหาที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256(1)

ซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้อง จึงไม่มีการออกนั่งอ่านคำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 76 วรรคสาม ที่ให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติ ซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคำวินิจฉัยเป็นวันอ่าน

โดยศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติก่อน ว่าประชาชนประสงค์ที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนลงมติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้อีกครั้ง


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ : ปฏิรูปแรงงานได้ประโยชน์อย่างไร?!

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ : ปฏิรูปแรงงานได้ประโยชน์อย่างไร?!

สังคมที่แข็งแกร่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากมีผู้คนกลุ่มใดที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมและไม่อาจใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข การปฎิรูปด้านสังคมจึงได้รวมอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฎิรูป ลูกจ้างจะต้องได้รับจ้างอย่างเป็นธรรม มีหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิการในการทำงานที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต และเพื่อให้เสียงของผู้ใช้แรงงานได้รับการรับฟังมากขึ้น จึงให้มีการตรากฏหมายเพื่อที่จะรองรับอิสรภาพของผู้ใช้แรงงานในการรวมตัวกัน และการร่วมกันเจรจาต่อรอง ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มสิทธิและอำนาจทางสังคมให้แก่ผู้ใช้แรงงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน สร้างสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรมมากขึ้น นี่เป็นเนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏอยู่ในเพจ รัฐธรรมนูญของฉัน ได้บอกเล่าถึง สาระสำคัญ…

X