นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ผลเลือกนายก ผลโหวตนายก

รวมวิวาทะ จากการประชุมรัฐสภา การเลือก “นายกรัฐมนตรี” คนที่ 30

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันที่ 5 มิ.ย. 2562 ประชุมรัฐสภาเลือก “นายกรัฐมนตรี” คนที่ 30
  • พรรคอนาคตใหม่ได้มีการพูดถึงคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ว่า มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกรัฐมนตรี
  • ขณะ ส.ส.อภิปราย ได้มีการพูดถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ สั่งปิดเหมืองแร่ทองคำ บริษัท อัคราฯ จนเป็นเหตุให้รัฐถูกฟ้องร้อง

วันที่ 5 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. วิทยุและโทรทัศน์ รัฐสภา ได้มีการถ่ายทอดสด การประชุมรัฐสภา โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือ การเลือก “นายกรัฐมนตรี” คนที่ 30

โดยการลงมติเลือกนายกฯ ครั้งนี้จะมีขั้นตอนการโหวตแบบเปิดเผยกล่าวคือ จะมีขานชื่อทีละคนทั้ง ส.ส.และ ส.ว. ตามมาตรา 159 และผู้จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ 376 เสียง

โดยทางพรรคพลังประชารัฐ จะมีการเสนอชื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็นนายกรัฐมนตรี อีกสมัย

ขณะที่ ทางพรรคเพื่อไทย ไม่ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคอนาคตใหม่เสนอชื่อ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการอภิปรายคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกฯ

น.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

น.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีว่า การทำงานของท่านนายก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เคยแบ่งฝัก แบ่งฝ่าย ให้การดูแลประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าประชาชนจะอยู่ในภูมิภาคใด เมื่อประชาชนเกิดความเดือดร้อน ท่านจะลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทันที แล้วนำความเจริญสู่ภูมิภาคนั้น โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างแท้จริง

> เกาะติด ผลโหวตนายกฯ

ที่สำคัญ รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้อนุมัติก่อสร้างรถไฟฟ้า 4-5 สาย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ไม่ใช่แค่พื้นที่ชั้นใน แต่เชื่อมโยงเป็นใยแมงมุมไปยังปริมณฑลและจังหวัดข้างเคียง

ปิยบุตรชี้ พลเอกประยุทธ์มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกรัฐมนตรี

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

ส่วนหนึ่งของคำอภิปรายของ ปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. เลขาธิการ พรรคอนาคตใหม่ ว่าทำไมต้องไม่เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี?

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาว่า หัวหน้าคสช. ซึ่งสมาชิกจากพรรคพลังประชารัฐได้เสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ไม่ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามข้อ 5 และไม่ถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตามข้อ 7

จึงมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 160 (5) ดังนั้น บุคคลดังกล่าวจึงไม่อาจถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ตามมาตรา 159 และมาตรา 272

ถ้าหัวหน้า คสช. ออกคำสั่งตามมาตรา 44 จะทำอะไรก็ได้ครับ ไม่มีข้อจำกัดเลย ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น ห้วหน้า คสช. เพียงคนเดียว เรื่องนี้สำคัญเพราะพวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พวกเราใช้อำนาจนิติบัญญัติ ในการตราพระราชบัญญัติ ลองเปรียบเทียบคำสั่งของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 กับพระราชบัญญัติดู

เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติไปแล้ว นายกฯ จะเป็นคนทำหน้าที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อพระมหากษัติรย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฏหมาย พวกเราซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้อำนาจนิติบัญญติ

แต่หัวหน้า คสช. คนเพียงหนึ่งคนที่มาจากการยึดอำนาจ ไม่ได้มาจากการเลือกของพี่น้องประชาชนเลย กลับสามารถใช้อำนาจตาม ม. 44 แล้วออกคำสั่งให้มีผลเป็นพระราชบัญญัติก็ได้ เมื่อหัวหน้า คสช. ลงนามเมื่อไหร่มีผลเป็นกฏหมายทันที ไม่ต้องให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยก็ได้ นี่คือนัยยะสำคัญ

เสรี สมาชิกวุฒิสภามองว่า ผลงานที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ เหมาะสมที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวอภิปราย พร้อมยกเหตุผลที่ควรให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีนายเสรี ระบุว่า ช่วงก่อนปี 57 บ้านเมืองเราเกิดความวุ่นวายอย่างมาก กระทั่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะฯ ได้ทำการรัฐประหารและบริหารประเทศต่อ

ซึ่งบ้านเมืองเกิดความสงบสุข และเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศ หากมองในมุมของนายธนาธร ซึ่งยังไม่มีผลงานใดๆ เข้าใจว่าเพิ่งเข้ามาสู่การเมือง เมื่อดูจากผลงานที่ผ่านมาแล้วตนจึงมองว่าพลเอกประยุทธ์ เหมาะสมที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี มากกว่า

จิรายุได้ประท้วงขณะเสรีอภิปราย เพราะเห็นว่า ใช้เวลามากกว่าสมาชิกรัฐสภาท่านอื่นๆ

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย

ซึ่งระหว่างที่นายเสรี อภิปราย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้ประท้วงโดยได้ยกกฎข้อเบียบที่ 5 การประชุมร่วมรัฐสภา โดยมองว่านายเสรี ได้อภิปรายล่วงเวลาไปกว่า 20 นาทีแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกรัฐสภาท่านอื่นๆ ได้อภิปราย เพียง 10-15 นาทีเท่านั้น ซึ่งท้วงว่าท่านประธานควรมีบรรทัดฐานการควบคุมระยะเวลาในการอภิปรายที่เหมาะสม พร้อมระบุด้วยว่านายเสรี ‘ชอบเผด็จการ’

ทางด้านนายเสรี จึงกล่าวถึงสิ่งที่นายจิรายุ กล่าวหา โดยยืนยันว่าตนนิยมเผด็จการประชาธิปไตย แต่ไม่ได้นิยมพวกประชาธิปไตยจอมปลอม ก่อนที่ประธานจะเบรกเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้เถียงกันอีก พร้อมแจ้งให้นายจิรายุ ถอนคำพูดเพื่อไม่ให้เกิดการโต้เถียงกัน กระทั่งนายจิรายุ ได้กล่าวถอนคำพูด แต่ระบุว่านายเสรีเปฌน ‘ผู้ที่ชื่นชอบผู้มีบุญคุณ’

สุทินได้มีการพูดถึงกรณีพล.อ.ประยุทธ์ สั่งปิดเหมืองแร่ทองคำ บริษัท อัคราฯ จนเป็นเหตุให้รัฐถูกฟ้องร้อง

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.เพื่อไทย จ.มหาสารคาม

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.เพื่อไทย จ.มหาสารคาม ได้กล่าวอภิปรายถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ว่าเป็นบุคคลที่ไม่ยึดมั่นในนิติรัฐ กรณีใช้อำนาจตามมาตรา 44 ปิดการทำเหมืองแร่ทองอัครา บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ จ.พิจิตร ทั้งที่บริษัทต่างชาติเจ้าของสัมปทานเหมืองทองปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาของสากล

โดยนายสุทิน กล่าวว่า บริษัทดังกล่าวได้ยื่นฟ้องต่อศาล เบื้องต้น เชื่อว่ารัฐบาลไทยจะแพ้คดีและต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่คนไทยต้องร่วมกันชดใช้ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ฐานะผู้ใช้มาตรา 44 จะไม่มีส่วนรับผิด ดังนั้น กรณีของพล.อ.ประยุทธ์ คือว่าเป็นบุคคลที่ไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศ

สุริยะโต้สุทิน รัฐบาลไทยมีโอกาสชนะ สำหรับคดีสั่งปิดเหมืองแร่ทองคำ บริษัท อัคราฯ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายกรณีนายสุทิน คลังแสง พาดพิง พล.อ.ประยุทธ์ สั่งปิดเหมืองแร่ทองคำ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เป็นเหตุให้รัฐบาลถูกฟ้องร้องและจะแพ้คดีแน่นอน ว่าไม่เป็นความจริง โดยเฉพาะการให้ข้อมูลว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง 4 หมื่นล้านบาท แต่ข้อเท็จจริงถูกฟ้องร้องเพียง 3,000 ล้าน

ซึ่งเป็นตัวเลขที่แตกต่างจากที่นายสุทิน พูดถึง 10 เท่า แต่ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ คือสิ่งที่นายสุทิน บอกว่ารัฐบาลจะแพ้คดี 100 เปอร์เซ็นต์ ขอยืนยันว่า รัฐบาลไทยมีโอกาสชนะ เพราะจากการตรวจสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าบริษัทดังกล่าวทำผิดเงื่อนไข คือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทไม่สามารถดูแลความเรียบร้อย และทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ จึงเป็นเหตุให้พล.อ.ประยุทธ์ ต้องสั่งปิดเหมืองแร่ดังกล่าวไป

พรรณิการ์ชี้ พล.อ.ประยุทธ์ ขัดมาตรฐานทางจริยธรรมหลายข้อ

นางสาวพรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

นางสาวพรรณิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ได้พูดอภิปรายถึงคุณสมบัติการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พรรคพลังประชารัฐ ในตอนหนึ่งว่า ขัดมาตรฐานทางจริยธรรมหลายข้อ โดยเน้นเรื่องเกียรติภูมิของประเทศ เกรีติศัดท์

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ของการปกครองภายใต้ คสช. นานาประเทศให้ความสนใจอยู่ตลอดว่า เมื่อไหร่ คสช. จะนำประเทศไทยกลับคืนสู่ประชาธิปไตย นั้นคือการมีการเลือกตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคสช. และนายกรัฐมนตรี ได้ไปพูดในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงสื่อต่างชาติ จำนวนทั้งสิ้นถึง 8 ครั้งด้วยกัน ถึงกำหนดการเลือกตั้ง

แต่ได้เลื่อนมาตลอด ก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ให้คำมั่นสัญญาต่อตัวแทนของประเทศต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นประเทศสำคัญในเวทีโลก แต่ไม่ได้ทำตามคำมั่นสัญญา

ปารีณาลั่น พลเอกประยุทธ์ ไม่ได้สืบทอดอำนาจ

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายสนับสนุน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เผยไม่พบความผิด พลเอกประยุทธ์ กรณีฝ่าฝืนจริยธรรมหรือผิดอุดมการณ์จริยธรรม ย้ำไม่เป็นความจริง ถ้าคิดว่าพลเอกประยุทธ์ สืบทอดอำนาจนั้น การสืบทอดอำนาจก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเลย

ยกตัวอย่างประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา แฟลงคลิน ดี รูสเวลต์ ซึ่งชนะเลือกตั้ง 2 สมัย เพราะเป็นสมัยแรกแล้วแก้ไขเศรษฐกิจได้ดี คนก็เลือกตั้งเข้ามาใหม่ เช่นเดียวกับพลเอก ประยุทธ์ เมื่อ 5 ปีที่แล้วไทยประสบวิกฤตรุนแรง ไม่มีทางออก มีแต่ทะเลาะกัน ทำลายทรัพย์สิน มีคนบาดเจ็บ มีคนตาย พลเอก ประยุทธ์ เข้ามารักษาความสงบเรียบร้อย และจากนั้นท่านก็กำลังจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ การเลือกตั้งและการที่เรามีเสียงข้างมากทั้งในและนอกสภาแสดงว่าไม่ใช่การสืบทอดอำนาจแน่นอน อีกทั้งการให้ ส.ว. ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีได้นั้น บทบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านการลงประชามติกว่า 15 ล้านคน ไม่เห็นด้วย 10 ล้านคน ดังนั้นการอภิปรายว่า ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรีได้ ทำความเข้าใจด้วยว่าเป็นบทบัญญัติที่ผ่านการลงประชามติ และ ส.ว. ชุดนี้เลือกนายกรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังพูดถึงกรณีพรรคการเมืองหนึ่งมาตั้งโต๊ะว่ามีขบวนการซื้องูเห่า 120 ล้านบาท แต่ผลสรุปไม่เป็นความจริง อีกทั้งยังระบุไม่ได้ว่าใครเป็นงูเห่า กลายเป็นไม่มีงูเห่า มีเพียงแต่เด็กเลี้ยงแกะ

การเลือกตั้ง ส.ส. และเราเป็นเสียงข้างมากไม่ใช่การสืบทอดอำนาจ เรื่องส.ว. เลือกนายกฯเป็นบทบัญญัติรธน. ที่ซึ่งประชาชนเป็นผู้ลงมติเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ อยากให้ผู้อภิปรายทำความเข้าใจด้วยว่า ส.ว.ชุดนี้เลือกนายกฯได้ถูกต้อง ปารีณา กล่าว

เสรีพิศุทธ์ อ้างถูกทาบทามซื้อยกพรรค 300 ล้าน

พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย

พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลุกขึ้นอภิปรายถึงคุณสมบัติต้องห้ามของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า ขัดกับข้อกฎหมายหลายอย่าง โดยเฉพาะกับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ ขาดคุณสมบัติ 8 ประการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวอีกว่า ขณะคุณประยุทธ์ เป็นนายกฯ เป็นหัวหน้าคสช.มา 5 ปี ในคดีล้างป่าช้า GT 200 ทหารซื้อมาแพงเหลือเกิน ต่างประเทศคนขายติดคุกไปแล้ว แล้วเรื่องของเราไปไหนแล้ว อีกเรื่องทุจริตบอลลูนลอยฟ้ากองทัพบก ซื้อมาก็ใช้ไม่ได้ซ่อมแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ แล้วเรื่องก็เงียบหายไปกับสายลม ปมอุทยานราชภักดิ์ ต้นไม้ สวนนงนุชเข้าให้มาฟรี เรื่องก็เงียบหายไปอีก เรื่องแหวนและแม่นาฬิกาเพื่อน เป็นไง ยุติกันหน้าด้านๆ ถ้าเป็นพรรคการเมืองเลือกตั้งกันมา ทำไม่ดีเขาปลดแล้ว

ผลงาน พล.อ.ประยุทธ์ 5 ปี หนี้ประเทศไป 7 ล้านล้านแล้ว ความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก ระหว่างคนรวยกับคนจน เรื่อง ไฟใต้ไปตายกันทุกวัน ไม่ได้ทำอะไรเลย ยิ่งการเมืองยิ่งเละเทะ ไม่มีการเลือกตั้งครั้งไหนมันเละเทะเหมือนครั้งนี้ หลังเลือกตั้งได้กว่า 8 แสนคะเนน ต่อมา มีส่งคนมาคุยกับผมขอให้ไปอยู่ฝ่ายพรรคสนับสนุนประยุทธ์

ผมไปไม่ได้ ผมไปก็เสียหมาซิครับ ต่อมามีคนโทรศัพท์ไปหาผม เอาไปเอย 10 คน 300 คนละ 30 แต่ผมปฏิเสธไป แล้ววันที่ 24 พ.ค. อยู่ดีๆ มีคนมาหาผมที่บ้าน บอกให้ผม 10 คน คนละ 300 ให้เป็นรองนายกฯ คุมตำรวจด้วย จะได้พูดกับประชาชนได้ เช้า 25 พ.ค. ไปดักรอผมขอคำตอบให้ได้ หลังจากนั้นเท่าไรก็ได้ท่านเสรี เพื่อให้ผมไปอยู่ให้ได้

“ครูหยุย” ยัน “บิ๊กตู่”คุณสมบัติครบ เหมาะสมเป็นนายกฯ เหตุนำพาประเทศเดินตรงตามเจตนารมณ์ รธน.

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. อภิปรายว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีครบถ้วน ตามมาตรา 160 ของรัฐธรรมนูญ และเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุด เพราะหากดูจากเนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 10 ด้าน บัญญัติชัดเจนว่า

ต้องการบุคคลที่เข้าใจและผ่านการขับเคลื่อนงานมาพอสมควร ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ คือคนที่สามารถนำพาประเทศให้เดินไปตรงตามเจตนารมณ์นั้นได้ เพราะได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง นอกจากนี้ตามมาตรา 257 ยังเขียนไว้ชัดเจนว่า ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย ด้านความสามัคคีปรองดอง ลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้ประชาชนมีความสุข ก็คงต้องการคนแบบ พล.อ.ประยุทธ์ เช่นกัน เพราะตลอดเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

พล.อ.ประยุทธ์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์​ นานาประเทศให้การยอมรับ ทั้งการการแก้ปัญหาบิน การประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ซึ่งได้ผลชัดแจ้ง ดังนั้นบุคคลที่ควรจะทำหน้าที่ต่อไป ให้การปฏิรูปการเมืองเกิดความชัดเจน ขับเคลื่อนหลายเรื่องต่อ และทำให้สังคมสงบสุขได้ ต้องเป็น พล.อ.ประยุทธ์ เท่านั้น

ทั้งนี้เบื้องต้น ประธานสภาฯ ได้ประเมินเวลาว่า ราว 20.30 น. น่าจะเริ่มลงคะแนนโหวตนายกฯได้ คาดว่า จะใช้เวลากว่าจะทราบผลการโหวตนายกฯ จะอยู่ในช่วงเวลา 23.00 น. เนื่องจากจะเป็นการขานชื่อรายบุคคล จำนวน 748 คน ทั้ง ส.ส. และ ส.ว.


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

ข่าวเด็ด เลขดัง งวดวันที่ 16 กันยายน 2564

ข่าวเด็ด เลขดัง งวดวันที่ 16 กันยายน 2564

สวัสดีค้าบ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเลขดัง งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 วันนี้พบกับแอดเลขเด็ดคนเดิมที่จะมารวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับเลขเด็ดทั่วฟ้าเมืองไทยมาให้กับแฟนๆรายการได้ชมกันแบบสรุปๆ เริ่มต้นกันที่ข่าวเลขวันเกิดบุคคลสำคัญของเมืองไทยและเลขที่ถูกจับตามองมากที่สุดในงวดนี้ จากนั้นไปดูตัวเลขจากข่าวที่น่าสนใจมากๆในช่วงวันที่ 1 – 16 กย 64 ตรวจผล…

ผลโหวตนายกฯ ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ ยังนำอยู่

ผลโหวตนายกฯ ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ ยังนำอยู่

วันนี้ ( 5 มิ.ย. ) กว่า 6 ชั่วโมงแล้ว การอภิปรายยังคงต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดยังมีการอภิปรายกันอยู่ แต่ทั้งฝ่ายสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ฝ่ายสนับสนุนนายธนาธร และ สมาชิกวุฒิสภา…

‘ปารีณา’ ยก ‘ประยุทธ์’ เทียบ ปธน.รูสเวลต์  ยันไม่มีสืบทอดอำนาจ

‘ปารีณา’ ยก ‘ประยุทธ์’ เทียบ ปธน.รูสเวลต์ ยันไม่มีสืบทอดอำนาจ

‘ปารีณา’ ยก ‘ประยุทธ์’ เทียบ ปธน.รูสเวลต์ ยันไม่มีสืบทอดอำนาจ ซัดพรรคหาว่ามีงูเห่า “พวกเด็กเลี้ยงแกะ” วันนี้(5 มิ.ย.) น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ…

‘เสรีพิศุทธ์’ ซัด ‘ประยุทธ์’ ทำอะไรไม่สำเร็จสักเรื่อง เผยถูกเสนอซื้อตัว ส.ส.

‘เสรีพิศุทธ์’ ซัด ‘ประยุทธ์’ ทำอะไรไม่สำเร็จสักเรื่อง เผยถูกเสนอซื้อตัว ส.ส.

วันนี้(5 มิ.ย.) พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลุกขึ้นอภิปรายถึงคุณสมบัติต้องห้ามของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า ขัดกับข้อกฎหมายหลายอย่าง โดยเฉพาะกับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยพลเอกประยุทธ์ ขาดคุณสมบัติ…

ส.ว.เสียงยังไม่แตก ยังไม่มี ส.ส.งูเห่า

ส.ว.เสียงยังไม่แตก ยังไม่มี ส.ส.งูเห่า

เริ่มลงคะแนนโหวตนายกฯแล้ว โดยการลงมติเลือกนายกฯ ครั้งนี้จะมีขั้นตอนการโหวตแบบเปิดเผย วันที่ 5 มิ.ย. 2562 หลังจากการอภิปรายกันเสร็จสิ้นแล้ว เวลาประมาณ 22.00 น.ได้มีการเริ่มลงคะแนนโหวตนายกฯแล้ว โดยการลงมติเลือกนายกฯ ครั้งนี้จะมีขั้นตอนการโหวตแบบเปิดเผยกล่าวคือ จะมีขานชื่อทีละคนทั้ง ส.ส.และ…

รวมความเห็นคนดัง หลังพล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2

รวมความเห็นคนดัง หลังพล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2

ท้ายที่สุดการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 5 เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ก็เสร็จสิ้นลง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตจากพรรคพลังประชารัฐ กลายเป็น นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสมัยที่ 2 หลังได้คะแนนโหวตจาก ส.ว.และ ส.ส. รวม…

X