จิตสำนึกรักเมืองไทย

จอร์จ ฐปนัท ชวนเยาวชนร่วมโครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 11

คัดลอก URL แล้ว

โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 11เป็นโครงการสร้างจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกประชาชนในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงของชาติ

โดยสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปีนี้เป็นการประกวดโครงการในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานในการทำสาธารณประโยชน์ ภายใต้หัวข้อ “คิด ทำ…อย่างสร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อสังคมไทย”

โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเป็นเยาวชน อายุ ๑๕ – ๒๕ ปี ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญต่ออนาคตของชาติ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้วยการเปิดเวทีให้เยาวชนได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมองการทำ งานเพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้ส่งผลงานเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านกิจกรรมการส่งผลงานเขียนโครงงานที่สร้างคุณค่า และยกระดับ คุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านต่างๆ

สอดคล้องกับแนวคิดหลัก และเนื้อหา จิตสำนึกรักเมืองไทย ที่ส่งเสริม จิตสำนึก รักประเทศ ในด้านต่างๆ ความสามัคคี ,ค่านิยม,วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของสังคม ทีมผู้เข้าประกวด     จะต้องสร้างสรรค์ ผลงาน ด้วยตัวเอง กิจกรรม มาเขียนโครงงาน

โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแรงบันดาลใจ นำมาใช้ในกิจกรรม.ส่งเข้าประกวด เริ่มส่งผลงาน เข้าประกวดสมัคร ได้ตั้ง แต่ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 โดย กรอกใบสมัคร ได้ที่ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย.com


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X