นนทบุรี เข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา

สืบสานงานบุญ ‘เข้าพรรษา’ แห่เทียนนครนนท์

จังหวัดนนทบุรี จัดการประกวดเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 และหล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ ณ ศาลาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก…

Home / NEWS / สืบสานงานบุญ ‘เข้าพรรษา’ แห่เทียนนครนนท์

จังหวัดนนทบุรี จัดการประกวดเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 และหล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ ณ ศาลาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายบัญชา ฉันทดิลก ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ดร.มนัส ชูผกา ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (ข้าวหงส์ทอง) ร่วมกันแถลงข่าวโครงการจัดการประกวดเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 และหล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ ณ ศาลาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์เถรวาทจะพักประจำอยู่ที่วัดโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน หรือที่เรียกว่าจำพรรษา อันเป็นโอกาสให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยกัน ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการประกวดเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี และจะทำการแห่เทียนพรรษาไปรอบเขตเทศบาลโดยจะสิ้นสุดที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

โดยเป็นการจัดการแห่เทียนในรูปแบบของรถบุปผชาติที่นำต้นไม้ ดอกไม้และวัสดุต่างๆที่เป็นการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ประดับประดาด้วยฝีมือและความประณีต เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชน และวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลร่วมกันจัดทำและตกแต่งต้นเทียนพรรษาอันเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนแสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของชุมชน โดยจะนำเทียนดังกล่าวไปถวายวัดที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้ง 24 วัด

สำหรับงานประเพณีแห่รถเทียนพรรษาของเทศบาลนครนนทบุรี อาจจะแตกต่างจากงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของหลายจังหวัด ที่ต่างก็มีรูปแบบโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ รถเทียนพรรษาของนนทบุรี ก็มีความสวยงามปราณีตบรรจงจากความตั้งใจ ที่แสดงออกผ่านฝีมือในการถักถ้อยร้อยมวลบุปผาชาตินานาชนิด ผ่านการสื่อสารที่งดงาม อ่อนช้อยหรือจากวัสดุเหลือใช้ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ออกมาเป็นงานฝีมือที่โดดเด่นเป็นหนึ่งไม่แพ้ที่ใด ทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่งด้วย