พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ราชกิจจานุเบกษา ศบค. โควิด-19

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ มาตรการคุมเข้ม โควิด-19 / พท.สีแดง 28 จังหวัด

มีผลพรุ่งนี้ (4 ม.ค.) 06.00 น.

Home / NEWS / ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ มาตรการคุมเข้ม โควิด-19 / พท.สีแดง 28 จังหวัด

วันนี้ (3 ธ.ค. ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)

โดยตามประกาศที่เผยแพร่ออกมานั้น เป็นมาตรการในการควบคุมเข้มในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามที่ทางศบค. ได้แถลงไปแล้วในวันนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามมาตรการต่าง ๆ ในวันพรุ่งนี้ ( 4 ม.ค.) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยสรุปคือ

1. การห้ามใช้อาคาร หรือสถานที่เสี่ยงต่อการเผยแพร่โรค

โดยมีการห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน-สถาบันการศึกษา ในทุกประเภท ในพื้นที่ที่มีการกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในการจัดการเรียนการสอน ต่าง ๆ

ยกเว้นกรณีใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ , เพื่อการช่วยเหลือ สงเคราะห์ บุคคล, การจัดเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มี นร. ไม่เกิน 120 คน หรือ ร.ร. ตชด.

2. ห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการเผยแพร่โรค

ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการจัดอบรม สัมมนา จัดเลี้ยง แจกจ่ายสิงของ/อาหาร ยกเว้นเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาต หรือเป็นการจัดกิจกรรมในพท.กักกันโรค โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรับรอง

3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าการกรุงเทพฯ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อโรคได้

4. กำหนดเงื่อนไขการเปิดดำเนินการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในการให้สถานที่ กิจกรรม กิจการใด ๆ ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด

  • การจำหน่ายเครื่องดื่มในร้าน ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค
  • การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหาร หรือสถานที่จำหนายสุรา
  • ให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าการกรุงเทพฯ กำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับพื้นที่เพิ่มเติมได้

6. ให้มีการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด / ข้ามเขตพื้นที่ โดยเฉพาะการเดินทางจากพท.ควบคุมสูงสุด ให้ประชาชนงด หรือ ชะลอ การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่

7. ข้อความร่วมมือเอกชน ในการทำงานที่บ้าน สลับเวลาการทำงาน หรือเหลื่อมเวลาการเข้างาน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน

8. ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ ผ่อนคลาย หรือกระชับมาตรการบังคับใช้ต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

X