ข่าวจังหวัดปทุมธานี ข่าวสดวันนี้ ทุนการศึกษา

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 3, 6 , 9 และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2562…

Home / NEWS / เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 3, 6 , 9 และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2562 รวมกว่า 400 ทุน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค และเปรียญธรรม 3 ประโยคได้ ในปีการศึกษา 2562 นี้ และแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาภาษาบาลี ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งต้องการสนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนดี แต่มีทุนการศึกษาไม่เพียงพอ จะได้ใช้ทุนส่วนนี้ศึกษาวิชาความรู้เท่าที่จะเป็นไปได้ตามความสามารถของตน เพื่อนำความรู้นั้นไปเป็นหลักในการพัฒนา และดำเนินชีวิตของตนต่อไป

สำหรับทุนการศึกษานั้น ทุนส่วนหนึ่งเป็นของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี ส่วนหนึ่งเป็นของพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และอีกส่วนหนึ่งได้จากเงินโปรยทานวันที่ญาติโยมนำนาคมาแห่รอบพระอุโบสถเพื่อบรรพชาอุปสมบทได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ เพื่อเป็นทุนการศึกษานี้

ในปีการศึกษา 2562 มีพระภิกษุสามเณร วัดเขียนเขตที่สอบเปรียญธรรมได้ พระภิกษุสามเณรสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค และเปรียญธรรม 3 ประโยคได้ เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 87 รูป นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 313 คน รูปทั้งหมด 402 รูป/คน.

X