ขอโชคลาภ คาถา คาถาเรียกเงิน คาถาเรียกโชคลาภ บทสวด มหาเฮง เรียกทรัพย์

10 คาถาเรียกเงิน ขอโชคลาภ มหาเฮง สวดภาวนาทุกวัน มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ

คาถาเรียกเงิน ขอโชคลาภ สวดภาวนาทุกวัน มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เงินขาดสภาพคล่อง ค้าขายไม่ดี ไม่มีโชคลาภ ลองดูนะ

Home / ดูดวง / 10 คาถาเรียกเงิน ขอโชคลาภ มหาเฮง สวดภาวนาทุกวัน มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ

10 คาถาเรียกเงิน ขอโชคภาภ มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ

  • พระคาถาเงินล้าน  หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ  วัดท่าซุง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

พระคาถา

สัมปะจิตฉามิ  นาสังสิโม  พรหมมาจะ  มหาเทวา  สัพเพยักขา  ปะรายันติ

พรหมา  จะ  มหาเทวา  อภิลาภา  ภะวันตุ  เม  มหาปุญโญ  มหาลาโภ ภะวันตุ เม

มิเตพาหุหะติ  พุทธะ  มะอะอุ  นะโมพุทธายะ  วิระทะโย  วิระโคนายัง  วิระหิงสา

วิระทาสี  วิระทาสา  วิระอิตถิโย  พุทธัสสะ  มานี มามะ  พุทธัสสะ  สวาโหม

สัมปะติจฉามิ  เพ็ง  เพ็ง  พา  พา  หา  หา  ฤา  ฤา

  • พระคาถาหัวใจเศรษฐี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

พระคาถา

อุ  อา  กะ  สะ  อา  กะ  สะ  อุ

กะ  สะ  อุ  อา  สะ  อุ  อา  กะ

  • พระคาถามหาลาภ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

พระคาถา

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา  ธะนังวา

พีชังวา  อัตถังวา  ปัตถังวา  เอหิ  เอหิ  อาคัจเฉยยะ  อิติมีมา  นะมามิหัง

คาถาเรียกเงิน

  • พระคาถาเสริมทรัพย์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

พระคาถา

พุทธะ  มะอะอุ  นะโมพุทธายะ  วิระทะโย  วิระโคนายัง  วิระหิงสา  วิระทาสี

วิระทาสา  วิระอิตถิโย  พุทธัสสะ  มาณีมานะ พุทธัสสะ สะวาโหม

  • พระคาถาโภคทรัพย์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

พระคาถา

นิจจัง  กาลัง  ปิยัง  โหติ  เทวะตาปิ นิปัตเตยยัง  มหาเตชัง

พะเล  เนเน  เตเช  ชะยะตุ  ชะยะมังคะลัง

  • พระคาถาสีวลีเรียกลาภ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

พระคาถา

ฉิมพลี  จะ  มะหาเถโร  ฉิมพลี  จะ  มหาเถรัง   ลาภลาภัง  นิรันตโร  ลาภสุโข  นะ  ชา  ลี  ติ

  • พระคาถาเทวดาให้ลาภ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

พระคาถา

พุทธานิมิตตัง  ปัตติมานะ  อะระหังพุทโธ  นะโมพุทธายะ

คาถาเรียกเงิน

  • พระคาถาเพิ่มทรัพย์ ต่อเงินต่อทอง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

พระคาถา

นะชาลิติ  อะระหัง  สุสินะโส  นะโมพุทธายะ

  • พระคาถามหาเศรษฐี เจริญทรัพย์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

พระคาถา

จัตตาโร  สะติปัฏฐานา  จัตตาโร  อิทธิปาทา  สัมมาอาชีโว (กล่าว 3 ครั้ง)

มณีจินดา  ปิยังปันจะทานัง  ยะสังทาสา  ทาสี  โกมัง  ปะสันติ  เสน่หัง  มาตาปุตตัง วะโอระสัง  สัพเพชะนา พะหูชะนา  สัพเพปุริสา พะหูปุริสา  สัพเพอิตถี  พะหูอิตถี  สารังเจนัง  ภวันตุเม (กล่าว 3 ครั้ง)

เวทาสากุ  กุสาทาเว  ทายะสาตะ  ตะสายะทา  สาสาทิกุ  กุทิสาสา  กุตะกุกู  กูกุตุกุ (กล่าว 3 ครั้ง)

(พระคาถาทั้งสามบทนี้ ให้ภาวนาตามลำดับ สำหรับใช้ทำน้ำมนต์ประพรมสินค้าได้)

  • พระคาถาเสี่ยงโชค

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

พระคาถา

อินทะยะสัง  เทวะยะสัง  พรหมะยะสัง  มหาพรหมะยะสัง  อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง  มุนียะสัง  มะหามุนียะสัง  ปุริสะยะสัง  มะหาปุริสะยะสัง  จักกะวัตติยะสัง  มะหาจักกะวัตติยะสัง  พุทธะยะสัง  ปัจเจกะพุทธะยะสัง  อะระหันตะยะสัง  สัพพะสิทธิวิชชาจะระณะยะสัง  สัพพะโลกาธิปะติญาณะยะสัง  สัพพะโลกะจะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ  ยะเสนะ  เอเตนะ  สัจจะวะจะเนนะ  มะมะสุวุวัตถิ  โหตุ  มัยหัง  สวาหายะ  นะโม  พุทธัสสะ  นะโม  ธัมมัสสะ  นะโม  สังฆัสสะ  เสยยะถีทังหุรู  หุรู  สวาหายะ

คาถาบูชาพญาเต่าเรือน กับ อ.มดดำ ยิปซีคาราวาน

ข้อมูลจาก: หนังสือรวมมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์ มงคลเรียกทรัพย์ ต่อเงินต่อทอง