การเมือง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกร็ดความรู้

91 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง

เกร็ดความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง รู้ความหมายเอาไว้เวลาที่ตามอ่านข่าว ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ จะได้อัปเดตอย่างเข้าใจ

เกร็ดความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง

 1. Democracy ความหมาย ประชาธิปไตย
 2. Government ความหมาย รัฐบาล
 3. Politic ความหมาย การเมือง
 4. Politician ความหมาย นักการเมือง
 5. Parliament ความหมายรัฐสภา
 6. Member of Parliament ความหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 7. Coalition government ความหมาย พรรคร่วมรัฐบาล
 8. Prime Minister ความหมาย นายกรัฐมนตรี
 9. Minister ความหมาย รัฐมนตรี
 10. Cabinet ความหมาย คณะรัฐมนตรี
 11. Constitution ความหมาย รัฐธรรมนูญ
 12. Opposition ความหมาย ฝ่ายค้าน
 13. Majority vote ความหมาย คะแนนเสียงข้างมาก
 14. Unanimous vote ความหมาย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
 15. Political ideology ความหมาย อุดมการณ์ทางการเมือง
 16. Dissolution of Parliament ความหมาย ยุบสภา
 17. A Caretaker government ความหมาย รัฐบาลรักษาการ
 18. Electoral fraud ความหมาย การโกงการเลือกตั้ง
 19. Majority Rule, Minority Right ความหมาย หลักการยึดถือเสียงข้างมาก แต่ก็เคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย
 20. Coup d’etat ความหมาย รัฐประหาร
 21. Mob/protester/demonstrator ความหมาย ผู้ชุมนุมประท้วง
 22. Political corruption ความหมาย ทุจริตทางการเมือง
 23. political participation ความหมาย การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 24. Propaganda ความหมาย การโฆษณาชวนเชื่อ
 25. Influence peddling ความหมาย การใช้อิทธิพลมืด
 26. Hidden dictatorship ความหมาย เผด็จการแบบแอบแฝง
 27. Flash mob/smart mob ความหมาย การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง
 28. Demagogue ความหมาย นักปลุมระดมมวลชนโดยใช้กลยุทธต่างๆ
 29. Militia ความหมาย กองกำลังติดอาวุธ
 30. Concession ความหมาย สัมปทาน
 31. Sovereignty ความหมาย อธิปไตย
 32. Centralization ความหมาย การรวมอำนาจ
 33. Bribery ความหมาย การให้สินบน
 34. Collusion ความหมาย การสมรู้ร่วมคิด
 35. Deception ความหมาย การหลอกลวง
 36. Mastermind ความหมาย จอมบงการ
 37. Mediator ความหมาย ผู้ไกล่เกลี่ย
 38. Intervener ความหมาย ผู้เข้ามาแทรกแซงหรือมือที่ 3
 39. Civil war ความหมาย สงครามกลางเมือง
 40. interest group ความหมาย กลุ่มผลประโยชน์
 41. pressure group ความหมาย กลุ่มอิทธิพล
 42. Referendum ความหมาย การออกเสียงประชามติ
 43. public hearing ความหมาย ประชาพิจารณ์
 44. public opinion ความหมาย มติมหาชน
 45. Race แปลว่า การแข่งขัน, การหาเสียง
 46. Rally แปลว่า การชุมนุม, ประชุม
 47. participant political culture ความหมาย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม
 48. Revolution ความหมาย การปฏิวัติ
 49. Amnesty ความหมาย นิรโทษกรรม
 50. Deportation ความหมาย การเนรเทศ
 51. Neutralism ความหมาย ความนิยมความเป็นกลาง
 52. Tyranny of the Majority ความหมาย ทรราชย์โดยเสียงส่วนใหญ่
 53. Royal Decree ความหมาย พระราชกฤษฎีกา
 54. Emergency Decree ความหมาย พระราชกำหนด
 55. Coup D’Etat ความหมาย รัฐประหาร
 56. Amnesty ความหมาย นิรโทษกรรม
 57. Politician ความหมาย นักการเมือง
 58. Emergency decree ความหมาย ประกาศภาวะฉุกเฉิน
 59. Senate / Upper House ความหมาย วุฒิสภา
 60. Senator ความหมาย วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
 61. Supreme Court ความหมาย ศาลฎีกา
 62. Constitution Court ความหมาย ศาลรัฐธรรมนูญ
 63. Majority vote ความหมาย คะแนนเสียงข้างมาก
 64. Unanimous vote ความหมาย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
 65. agenda ความหมาย ระเบียบวาระ
 66. negotiations ความหมาย การเจรจาต่อรอง
 67. Punishment ความหมาย การลงโทษ
 68. conviction ความหมาย การตัดสินว่ามีความผิดอาญา
 69. prosecution ความหมาย การดำเนินคดีอาญา
 70. charge ความหมาย ข้อหา, ตั้งข้อหา
 71. offense ความหมาย ข้อหา
 72. Wrongdoing ความหมาย การกระทำผิด
 73. distort (from) ความหมาย บิดเบือน (จาก)
 74. contravene, infringe,violate,trespass ความหมาย ละเมิดกฎหมาย
 75. demonstrating false transactions ความหมาย การแสดงรายการอันเป็นเท็จ
 76. deceitful action ความหมาย การฉ้อโกงประชาชน
 77. divisive ความหมาย อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก
 78. disband ความหมาย สลายการชุมนุม
 79. disturbance ความหมาย ก่อความไม่สงบ หรือรบกวนประชาชน
 80. protesters, demonstrators ความหมาย ผู้ต่อต้าน, ผู้ประท้วง
 81. Political organization ความหมาย องค์กรทางการเมือง
 82. argument ความหมาย ข้อโต้แย้ง
 83. fact ความหมาย ข้อเท็จจริง
 84. opinion ความหมาย ความคิดเห็น
 85. inequality ความหมาย ความไม่เสมอภาค
 86. justice ความหมาย ความยุติธรรม
 87. violence ความหมาย ความรุนแรง
 88. Demonstration ความหมาย การเดินขบวน การประท้วง
 89. unification ความหมาย การรวมตัวกัน/การสร้างเอกภาพ
 90. solidarity ความหมาย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความสามัคคี
 91. reconciliation ความหมาย การทำให้ปรองดอง/การสมานฉันท์
WRITER

RELATED

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ติดดอย, หลุดดอย Circuit Breaker, EPS

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง ชุดที่ 3 อีก 90 คำศัพท์

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 2

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 2

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2 อีก 100 คำศัพท์

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย ประชุมสภา

ชื่อยาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา

ชื่อยาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา ชื่อยาภาษาอังกฤษ มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง รู้คำศัพท์พื้นฐานเหล่านี้ไว้ จะได้ใช้ยาได้ถูกต้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน เช่น การแจ้งตารางเวลาการบิน การเช็คอิน ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ บนเครื่องบิน ฯลฯ

20 คำทับศัพท์ด้านไอที ที่มักจะเผลอใช้ผิดกันบ่อยๆ

20 คำทับศัพท์ด้านไอที ที่มักจะเผลอใช้ผิดกันบ่อยๆ

คำทับศัพท์ด้านไอที เขียนยังไงให้ถูก คำทับศัพท์ คือการถอดอักษรหรือแปลงข้อความ เพื่อให้สามารถเขียนคำในภาษาต่างประเทศด้วยภาษาและอักษรในภาษานั้น ๆ ได้สะดวก

66 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ผัก (Vegetables) คำอ่านพร้อมคำแปล

66 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ผัก (Vegetables) คำอ่านพร้อมคำแปล

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมวด ผัก (Vegetables) ผักนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด และเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ไว้ เพราะได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอน