การเมือง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกร็ดความรู้

91 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง

เกร็ดความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง รู้ความหมายเอาไว้เวลาตามอ่านข่าวจะได้เข้าใจ

Home / CAMPUS / 91 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การเมือง

เกร็ดความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง รู้ความหมายเอาไว้เวลาที่ตามอ่านข่าว ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ จะได้อัปเดตอย่างเข้าใจ

เกร็ดความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง

 1. Democracy ความหมาย ประชาธิปไตย
 2. Government ความหมาย รัฐบาล
 3. Politic ความหมาย การเมือง
 4. Politician ความหมาย นักการเมือง
 5. Parliament ความหมายรัฐสภา
 6. Member of Parliament ความหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 7. Coalition government ความหมาย พรรคร่วมรัฐบาล
 8. Prime Minister ความหมาย นายกรัฐมนตรี
 9. Minister ความหมาย รัฐมนตรี
 10. Cabinet ความหมาย คณะรัฐมนตรี
 11. Constitution ความหมาย รัฐธรรมนูญ
 12. Opposition ความหมาย ฝ่ายค้าน
 13. Majority vote ความหมาย คะแนนเสียงข้างมาก
 14. Unanimous vote ความหมาย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
 15. Political ideology ความหมาย อุดมการณ์ทางการเมือง
 16. Dissolution of Parliament ความหมาย ยุบสภา
 17. A Caretaker government ความหมาย รัฐบาลรักษาการ
 18. Electoral fraud ความหมาย การโกงการเลือกตั้ง
 19. Majority Rule, Minority Right ความหมาย หลักการยึดถือเสียงข้างมาก แต่ก็เคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย
 20. Coup d’etat ความหมาย รัฐประหาร
 21. Mob/protester/demonstrator ความหมาย ผู้ชุมนุมประท้วง
 22. Political corruption ความหมาย ทุจริตทางการเมือง
 23. political participation ความหมาย การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 24. Propaganda ความหมาย การโฆษณาชวนเชื่อ
 25. Influence peddling ความหมาย การใช้อิทธิพลมืด
 26. Hidden dictatorship ความหมาย เผด็จการแบบแอบแฝง
 27. Flash mob/smart mob ความหมาย การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง
 28. Demagogue ความหมาย นักปลุมระดมมวลชนโดยใช้กลยุทธต่างๆ
 29. Militia ความหมาย กองกำลังติดอาวุธ
 30. Concession ความหมาย สัมปทาน
 31. Sovereignty ความหมาย อธิปไตย
 32. Centralization ความหมาย การรวมอำนาจ
 33. Bribery ความหมาย การให้สินบน
 34. Collusion ความหมาย การสมรู้ร่วมคิด
 35. Deception ความหมาย การหลอกลวง
 36. Mastermind ความหมาย จอมบงการ
 37. Mediator ความหมาย ผู้ไกล่เกลี่ย
 38. Intervener ความหมาย ผู้เข้ามาแทรกแซงหรือมือที่ 3
 39. Civil war ความหมาย สงครามกลางเมือง
 40. interest group ความหมาย กลุ่มผลประโยชน์
 41. pressure group ความหมาย กลุ่มอิทธิพล
 42. Referendum ความหมาย การออกเสียงประชามติ
 43. public hearing ความหมาย ประชาพิจารณ์
 44. public opinion ความหมาย มติมหาชน
 45. Race แปลว่า การแข่งขัน, การหาเสียง
 46. Rally แปลว่า การชุมนุม, ประชุม
 47. participant political culture ความหมาย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม
 48. Revolution ความหมาย การปฏิวัติ
 49. Amnesty ความหมาย นิรโทษกรรม
 50. Deportation ความหมาย การเนรเทศ
 51. Neutralism ความหมาย ความนิยมความเป็นกลาง
 52. Tyranny of the Majority ความหมาย ทรราชย์โดยเสียงส่วนใหญ่
 53. Royal Decree ความหมาย พระราชกฤษฎีกา
 54. Emergency Decree ความหมาย พระราชกำหนด
 55. Coup D’Etat ความหมาย รัฐประหาร
 56. Amnesty ความหมาย นิรโทษกรรม
 57. Politician ความหมาย นักการเมือง
 58. Emergency decree ความหมาย ประกาศภาวะฉุกเฉิน
 59. Senate / Upper House ความหมาย วุฒิสภา
 60. Senator ความหมาย วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
 61. Supreme Court ความหมาย ศาลฎีกา
 62. Constitution Court ความหมาย ศาลรัฐธรรมนูญ
 63. Majority vote ความหมาย คะแนนเสียงข้างมาก
 64. Unanimous vote ความหมาย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
 65. agenda ความหมาย ระเบียบวาระ
 66. negotiations ความหมาย การเจรจาต่อรอง
 67. Punishment ความหมาย การลงโทษ
 68. conviction ความหมาย การตัดสินว่ามีความผิดอาญา
 69. prosecution ความหมาย การดำเนินคดีอาญา
 70. charge ความหมาย ข้อหา, ตั้งข้อหา
 71. offense ความหมาย ข้อหา
 72. Wrongdoing ความหมาย การกระทำผิด
 73. distort (from) ความหมาย บิดเบือน (จาก)
 74. contravene, infringe,violate,trespass ความหมาย ละเมิดกฎหมาย
 75. demonstrating false transactions ความหมาย การแสดงรายการอันเป็นเท็จ
 76. deceitful action ความหมาย การฉ้อโกงประชาชน
 77. divisive ความหมาย อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก
 78. disband ความหมาย สลายการชุมนุม
 79. disturbance ความหมาย ก่อความไม่สงบ หรือรบกวนประชาชน
 80. protesters, demonstrators ความหมาย ผู้ต่อต้าน, ผู้ประท้วง
 81. Political organization ความหมาย องค์กรทางการเมือง
 82. argument ความหมาย ข้อโต้แย้ง
 83. fact ความหมาย ข้อเท็จจริง
 84. opinion ความหมาย ความคิดเห็น
 85. inequality ความหมาย ความไม่เสมอภาค
 86. justice ความหมาย ความยุติธรรม
 87. violence ความหมาย ความรุนแรง
 88. Demonstration ความหมาย การเดินขบวน การประท้วง
 89. unification ความหมาย การรวมตัวกัน/การสร้างเอกภาพ
 90. solidarity ความหมาย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ความสามัคคี
 91. reconciliation ความหมาย การทำให้ปรองดอง/การสมานฉันท์
X