วันสำคัญ

18 ก.ค. – วันคล้ายวันครบรอบสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

"ลูกฉันไปไหน" หนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘

Home / CAMPUS / 18 ก.ค. – วันคล้ายวันครบรอบสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

18 กรกฎาคม น้อมใจรำลึกวันคล้ายวันครบรอบสวรรคตของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

น้อมใจรำลึก 18 ก.ค. – วันคล้ายวันครบรอบสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

“ลูกฉันไปไหน”  หนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ที่เล่าถึงความห่วงใย และมีพระราชหฤทัยผูกพันอยู่กับตำรวจตระเวณชายแดนเป็นอย่างมาก ตลอดจนตำรวจตระเวณชายแดนก็จะได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ถวายความปลอดภัย และรับใช้งานใกล้ชิดเบื้องพระยุคคลบาทในทุกครั้ง 

ครั้น “สมเด็จย่า” เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักชั่วคราวเพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภูมิภาค จนบางครั้งไม่เห็นตำรวจตระเวณชายแดนมาอยู่ถวายงานอารักขา ก็จะมีพระราชดำรัสถามคณะผู้เสด็จตามว่า “ลูกฉันไปไหน”

ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระนามเดิมว่า “สังวาลย์ ตะละภัฏ” พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ณ จังหวัดนนทบุรี เป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระองค์มีพระนามที่ประชาชนชาวไทยมักใช้คำว่า “สมเด็จย่า” ทั้งนี้พระองค์ยังได้ประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามว่า “แม่ฟ้าหลวง”

“สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงพระประชวรโรคพระหทัย และเสด็จเข้ารักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เสด็จสวรรคต เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538  รวมพระชนมายุ 94 พรรษา 8 เดือน 27 วัน”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Information Division of OHM

X