ภาษาไทย อำเภอ

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

คัดลอก URL แล้ว

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศไทย เราน่าจะเคยเห็นป้ายชื่ออำเภอของแต่ละจังหวัดกันมาบ้าง ซึ่งบางอำเภอเห็นชื่อแล้วต้องสะดุด เช่น อำเภอกมลาไสย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอบุณฑริก อำเภอศีขรภูมิ อำเภอสหัสขันธ์ ฯลฯ ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องสงสัยแน่ๆ ว่าอำเภอเหล่านี้อ่านอย่างไร และอยู่ที่จังหวัดไหน วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยขอนำคำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้องมาฝากให้ติดตามกัน รวมชื่ออำเภออ่านยาก

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

อำเภอ กมลาไสย  อ่านว่า  กะ-มะ-ลา-ไส  จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอ กันทรลักษ์ อ่านว่า กัน-ทะ-ระ-ลัก จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ กันทรวิชัย  อ่านว่า กัน-ทะ-ระ-วิ-ไช จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอ กันทรารมย์ อ่านว่า กัน-ทะ-รา-รม จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ กาญจนดิษฐ์ อ่านว่า กาน-จะ-นะ-ดิด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ กุมภวาปี อ่านว่า กุม-พะ-วา-ปี จังหวัดอุดรธานี

อำเภอ เกษตรวิสัย อ่านว่า กะ-เสด-วิ-ไส จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ อ่านว่า กะ-เสด-สม-บูน จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ แกลง อ่านว่า แก ฺลง จังหวัดระยอง

อำเภอ โกรกพระ  อ่านว่า โกรก– พระ จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอ ขนอม อ่านว่า ขะ- หนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ ขลุง อ่านว่า ข ฺลุง จังหวัดจันทบุรี

อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี อ่านว่า ขา-นุ-วอ-ระ-ลัก-สะ-บุ-รี หรือ ขา-นุ-วอ-ระ-ลัก-บุ-รี จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอ เขมราฐ อ่านว่า เข-มะ-ราด จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ เขวาสินรินทร์ อ่านว่า เข ฺวา-สิน-ริน จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ เขาชัยสน อ่านว่า เขา-ไช-สน จังหวัดพัทลุง

อำเภอ ครบุรี อ่านว่า คอน-บุ-รี จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ คลองขลุง อ่านว่า ค ฺ ลอง- ข ฺ ลุง จังหวัดกำแพงเพชร

อำเภอ คีรีรัฐนิคม อ่านว่า คี-รี-รัด-นิ-คม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ จตุรพักตร์พิมาน อ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พัก-พิ-มาน จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ จักราช อ่านว่า จัก-กะ- ห ฺ ราด จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ ฉวาง อ่านว่า ฉะ- ห ฺ วาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ ชัยบาดาล อ่านว่า ไช-บา-ดาน จังหวัดลพบุรี

อำเภอ ชาติตระการ อ่านว่า ชาด- ต ฺ ระ-กาน จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอ ชุมพลบุรี อ่านว่า ชุม-พน-บุ-รี จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ ไชยวาน อ่านว่า ไช-วาน จังหวัดอุดรธานี

อำเภอ เดชอุดม อ่านว่า เดด-อุ-ดม จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ ตรอน อ่านว่า ต ฺ รอน จังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอ ถลาง อ่านว่า ถะ- ห ฺ ลาง จังหวัดภูเก็ต

อำเภอ ทัพทัน อ่านว่า ทับ-ทัน จังหวัดอุทัยธานี

อำเภอ เทพสถิต อ่านว่า เทบ-สะ-ถิด จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ ธวัชบุรี อ่านว่า ทะ-วัด-บุ-รี จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ ธัญบุรี อ่านว่า ทัน-ยะ-บุ-รี จังหวัดปทุมธานี

อำเภอ นครชัยศรี อ่านว่า นะ-คอน-ไช-สี จังหวัดนครปฐม

อำเภอ นาทวี อ่านว่า นา-ทะ-วี จังหวัดสงขลา

อำเภอ บรบือ อ่านว่า บอ-ระ-บือ จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอ บรรพตพิสัย อ่านว่า บัน-พด-พิ-ไส จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอ บ้านเขว้า อ่านว่า บ้าน-เ ข ฺ ว้า จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ บ้านแพรก อ่านว่า บ้าน-แ พ ฺ รก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอ บุณฑริก อ่านว่า บุน-ทะ-ริก จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ ปทุมรัตต์ อ่านว่า ปะ-ทุม-รัด จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ ปราณบุรี อ่านว่า ป ฺ ราน-บุ-รี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อำเภอ พนัสนิคม อ่านว่า พะ-นัด-นิ-คม จังหวัดชลบุรี

อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย อ่านว่า พะ-ยัก-คะ-พูม-พิ-ไส จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอ พรรณานิคม อ่านว่า พัน-นา-นิ-คม จังหวัดสกลนคร

อำเภอ พรหมคีรี อ่านว่า พ ฺ รม-คี-รี จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ พรหมบุรี อ่านว่า พ ฺ รม-บุ-รี จังหวัดสิงห์บุรี

อำเภอ พรหมพิราม อ่านว่า พ ฺ รม-พิ-ราม จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอ เมืองสรวง อ่านว่า เมือง-สวง จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ แม่จริม อ่านว่า แม่-จะ-ริม จังหวัดน่าน

อำเภอ แม่สรวย อ่านว่า แม่-สวย จังหวัดเชียงราย

อำเภอ รัตภูมิ อ่านว่า รัด-ตะ-พูม จังหวัดสงขลา

อำเภอ ราษีไศล อ่านว่า รา-สี-สะ-ไ ห ฺ ล จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอ วานรนิวาส อ่านว่า วา-นอน-นิ-วาด จังหวัดสกลนคร

อำเภอ วาริชภูมิ อ่านว่า วา-ริด-ชะ-พูม จังหวัดสกลนคร

อำเภอ ศรีมหา อ่านว่า โพธิ สี-มะ-หา-โพด จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอ ศรีสัชนาลัย อ่านว่า สี-สัด-ชะ-นา-ไล จังหวัดสุโขทัย

อำเภอ ศีขรภูมิ อ่านว่า สี-ขอ-ระ-พูม จังหวัดสุรินทร์

อำเภอ สนามชัยเขต อ่านว่า สะ- ห ฺ นาม-ไช-เขด จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอ สรรคบุรี อ่านว่า สัน-คะ-บุ-รี จังหวัดชัยนาท

อำเภอ สรรพยา อ่านว่า สับ-พะ-ยา จังหวัดชัยนาท

อำเภอ สวี อ่านว่า สะ- ห ฺ วี จังหวัดชุมพร

อำเภอ สหัสขันธ์ อ่านว่า สะ-หัด-สะ-ขัน จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอ สังขละบุรี อ่านว่า สัง- ข ฺ ละ-บุ-รี จังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอ สัตหีบ อ่านว่า สัด-ตะ-หีบ จังหวัดชลบุรี

อำเภอ สุวรรณคูหา อ่านว่า สุ-วัน-นะ-คู-หา จังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอ เสนางคนิคม อ่านว่า เส-นาง-คะ-นิ-คม จังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอ เสลภูมิ อ่านว่า เส-ละ-พูม จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ ห้วยแถลง อ่านว่า ห้วย-ถะ-แ ห ฺ ลง จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ อรัญประเทศ อ่านว่า อะ-รัน-ยะ- ป ฺ ระ-เทด จังหวัดสระแก้ว

อำเภอ อัมพวา อ่านว่า อำ-พะ-วา จังหวัดสมุทรสงคราม

อำเภอ  อุทุมพรพิสัย อ่านว่า อุ-ทุม-พอน-พิ-ไส จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มาข้อมูลจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา : หนังสือ อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน


แท็ก: CAMPUS , ,
WRITER

RELATED

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง?

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง?

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง สังเกตดีๆ ออกเสียง มอม้า แทบจะเหมือนกันทั่วโลกเลย

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

คำว่า กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

หลักภาษาไทย ไตรยางค์ หรือ อักษรสามหมู่ สำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เราควรรู้และใช้ให้ถูกต้อง วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

อุปมา อุปไมย คืออะไร? พร้อมหลักการจำ

อุปมา อุปไมย คืออะไร? พร้อมหลักการจำ

ทบทวนความจำกันหน่อย อุปมา อุปไมย คืออะไร? พอจะจำกันได้ไหม และแยกออกหรือไม่ ระหว่างคำไหนคืออุปมา คำไหนคืออุปไมย

คำสามัญ คำสุภาพ เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

คำสามัญ คำสุภาพ เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

เรื่องน่ารู้ภาษาไทย ที่น้องๆ หลายคนมักเจอในข้อสอบ ในการบ้านส่งอาจารย์ คำสามัญ หมายถึง คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ โดยทั่วไป เช่น สัตว์ ช้าง แมว อาหาร และ คำสุภาพ เดิมเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อเลี่ยงคำหยาบ คำที่ไม่สมควรใช้กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

เรื่องน่ารู้ อักษรย่อ หรือ คำย่อ เป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่งๆ ใช้เรียกแทน "คำเต็ม" โดยส่วนใหญ่จะเป็นพยัญชนะ และใส่จุดหรือไม่ใส่จุด เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ย

15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ เนื่องในวันสุนทรภู่

15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ เนื่องในวันสุนทรภู่

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ขอรวมรวมผลงาน 15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ

คำเป็น คำตาย คืออะไร? พร้อมวิธีจำง่ายๆ ไปตอบโจทย์ในข้อสอบ

คำเป็น คำตาย คืออะไร? พร้อมวิธีจำง่ายๆ ไปตอบโจทย์ในข้อสอบ

มาเรียนรู้หลักภาษาไทย เรื่อง "คำเป็น คำตาย" จำกันได้ไหมคะว่า คำเป็น คำตาย หมายถึงอะไร และสังเกต อย่างไรถึงรู้ว่า อันนี้คำเป็น อันนี้คำตาย

คำไทยแท้มีลักษณะอย่างไร วิธีสังเกตคำไทยแท้

คำไทยแท้มีลักษณะอย่างไร วิธีสังเกตคำไทยแท้

"คำไทยแท้" เป็นคำดั้งเดิมที่มีใช้อยู่ในภาษาไทย หลายคนอาจจะสับสนกับคำภาษาไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ และใช้ปะปนจนแยกไม่ออก เช่น สันสกฤต

X