ตำแหน่ง ภาษาไทย

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

คัดลอก URL แล้ว

เรื่องน่ารู้ อักษรย่อ หรือ คำย่อ เป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่งๆ ใช้เรียกแทน “คำเต็ม” โดยส่วนใหญ่จะเป็นพยัญชนะ และใส่จุดหรือไม่ใส่จุด เมื่ออักษรย่อมีตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใส่จุดที่ตัวสุดท้ายเพียงจุดเดียว (ไม่ใส่ทีละอักษร) ยกเว้นบางตัวที่เคยมีใช้กันมาก่อนจนเป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น น.ส. , ร.ร. , พ.ศ. เป็นต้น วันนี้เราจะมาดูกันว่า ตัวอักษรย่อ หรือคำย่อ มีคำอะไรที่น่าสนใจบ้าง

ตัวอักษรย่อ ตำแหน่ง หน่วยงานต่างๆ ของไทยที่ควรรู้

ตัวอักษรย่อทั่วไป

ปชส. = ประชาสัมพันธ์

ภ.ง.ด. = ภาษีเงินได้

จนท. = เจ้าหน้าที่

ปท. = ไปรษณีย์โทรเลข

ตู้ ปณ. = ตู้ไปรษณีย์

ร. = รัชกาล

ห.ส.น. = ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

โทร. = โทรศัพท์

ป.ล. = ปัจฉิมลิขิต

มร. = มิสเตอร์ (นาย)

สต. = สตางค์

บ. = บาท

ตัวอักษรย่อการศึกษา

นร. = นักเรียน

นศ. = นักศึกษา

อ. = อาจารย์

รศ. = รองศาสตราจารย์

ผศ. = ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศจ. = ศาสตราจารย์

ดร. = ด็อกเตอร์

ผอ. = ผู้อำนวยการ

สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

วค. = วิทยาลัยครู

สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สปอ. = สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ

วปอ. = วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ

สปจ. = สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

สช. = สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

สปช. = สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

กญ. = กองการศึกษาผู้ใหญ่

ตัวอักษรย่อการแพทย์

รพ. = โรงพยาบาล

น.พ. = นายแพทย์

พ.ญ. = แพทย์หญิง

ท.พ. = ทันตแพทย์

ท.ญ. = ทันตแพทย์หญิง

ตัวอักษรย่อการเมือง

ครม. = คณะรัฐมนตรี

ขรก = ข้าราชการ

รมว. = รัฐมนตรีว่าการ

ส.ส. = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สจ. = สมาชิกสภาจังหวัด

รัฐฯ = รัฐบาล

กม. = กฎหมาย

พ.ร.บ. = พระราชบัญญัติ

พ.ร.ฎ. = พระราชกฤษฎีกา

พรก. = พระราชกำหนด

รธน. = รัฐธรรมนูญ

ครม. = คณะรัฐมนตรี

รมต. = รัฐมนตรี

คคบ. = คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รมช. = รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กอรมน. = กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

มท. = กระทรวงมหาดไทย

ตัวอักษรย่อบริษัท หน่วยงาน สถานบันต่างๆ

ธกส. = ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ส.ท. = สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ส.ภ.อ. = สมาชิกสภาอำเภอ

นิด้า = สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บีโอไอ = คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บ.ด.ท. = บริษัทเดินอากาศไทย จำกัด

กปน. = การประปานครหลวง

ททท. = การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ปตท. = การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

กฟผ. = การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟภ. = การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กกร. = คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน

กนอ = การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ห.จ.ก. = ห้างหุ้นส่วนจำกัด

กบว = คณะกรรมการบริหารวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

กกท. = คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

กสท. = การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ธอส. = ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จีบา = สถาบันบริหารธุรกิจ-จุฬา

สปอ. = องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์

อตก. = องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ร.พ.ช. = สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

ร.ส.พ. = องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์

อ.ส.ม.ท. = องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

อ.ส.ท. = องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สปอ. = องค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันระหว่างเอเชียอาคเนย์

อสร. = องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

อย. = คณะกรรมการอาหารและยา

อสค. = องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทย

สมช. = สภาความมั่นคงแห่งชาติ

สวช. = สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ตัวอักษรย่อทหาร ตำรวจ ยศต่างๆ

ตร. = ตำรวจ

ก.ตร. = กรมตำรวจ

สน. = สถานีตำรวจนครบาล

สน.ภ. = สถานีตำรวจภูธร

ต.ช.ด. = ตำรวจตระเวนชายแดน

สวญ. = สารวัตรใหญ่

สวส. = สารวัตรสืบสวน

ท.ส. = นายทหารคนสนิท

บช.น. = กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ผบ.สูงสุด = ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

บช.ภ. = กองบัญชาการตำรวจภูธร

ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก

ร.ด. = รักษาดินแดง

ผบ.ทบ. = ผู้บัญชาการทหารบก

ปปป. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ผบ.ทร. = ผู้บัญชาการทหารเรือ

ปปส. = คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ผบ.ทอ. = ผู้บัญชาการทหารอากาศ

สวป. = สารวัตรปราบปราม

ผบก.ป. = ผู้บังคับการกองปราบปราม

อส. = อาสาสมัคร

อ.ตร. = อธิบดีกรมตำรวจ


แท็ก: CAMPUS , ,
WRITER

RELATED

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง?

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง?

คำว่า แม่ ของแต่ละประเทศ เรียกว่าอะไรกันบ้าง สังเกตดีๆ ออกเสียง มอม้า แทบจะเหมือนกันทั่วโลกเลย

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

คำว่า กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

หลักภาษาไทย ไตรยางค์ หรือ อักษรสามหมู่ สำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เราควรรู้และใช้ให้ถูกต้อง วิธีการท่องไตรยางค์ อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

อุปมา อุปไมย คืออะไร? พร้อมหลักการจำ

อุปมา อุปไมย คืออะไร? พร้อมหลักการจำ

ทบทวนความจำกันหน่อย อุปมา อุปไมย คืออะไร? พอจะจำกันได้ไหม และแยกออกหรือไม่ ระหว่างคำไหนคืออุปมา คำไหนคืออุปไมย

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

รวมชื่ออำเภออ่านยาก คำอ่านชื่ออำเภอที่ถูกต้อง

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดของประเทศไทย เราน่าจะเคยเห็นป้ายชื่ออำเภอของแต่ละจังหวัดกันมาบ้าง ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ ต้องสงสัยแน่ๆ ว่าอำเภอเหล่านี้อ่านอย่างไร รวมชื่ออำเภออ่านยาก

คำสามัญ คำสุภาพ เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

คำสามัญ คำสุภาพ เกร็ดความรู้ภาษาไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้

เรื่องน่ารู้ภาษาไทย ที่น้องๆ หลายคนมักเจอในข้อสอบ ในการบ้านส่งอาจารย์ คำสามัญ หมายถึง คำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ โดยทั่วไป เช่น สัตว์ ช้าง แมว อาหาร และ คำสุภาพ เดิมเป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อเลี่ยงคำหยาบ คำที่ไม่สมควรใช้กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์

15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ เนื่องในวันสุนทรภู่

15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ เนื่องในวันสุนทรภู่

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ ขอรวมรวมผลงาน 15 กลอนสุนทรภู่ ที่โดดเด่นเรื่องคติสอนใจ

คำเป็น คำตาย คืออะไร? พร้อมวิธีจำง่ายๆ ไปตอบโจทย์ในข้อสอบ

คำเป็น คำตาย คืออะไร? พร้อมวิธีจำง่ายๆ ไปตอบโจทย์ในข้อสอบ

มาเรียนรู้หลักภาษาไทย เรื่อง "คำเป็น คำตาย" จำกันได้ไหมคะว่า คำเป็น คำตาย หมายถึงอะไร และสังเกต อย่างไรถึงรู้ว่า อันนี้คำเป็น อันนี้คำตาย

คำไทยแท้มีลักษณะอย่างไร วิธีสังเกตคำไทยแท้

คำไทยแท้มีลักษณะอย่างไร วิธีสังเกตคำไทยแท้

"คำไทยแท้" เป็นคำดั้งเดิมที่มีใช้อยู่ในภาษาไทย หลายคนอาจจะสับสนกับคำภาษาไทยที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ และใช้ปะปนจนแยกไม่ออก เช่น สันสกฤต

X