การเขียนบรรณานุกรม การเขียนรายงาน

วิธีเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม แบบไทย-แบบอังกฤษ

คัดลอก URL แล้ว

อีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เล่มรายงานเสร็จสมบูรณ์ได้ นั้นคือ การเขียนบรรณานุกรม ปิดท้ายเล่ม บางคนอาจจะทำรายงานส่งคุณครู ส่งอาจารย์บ่อยแล้ว แต่ก็ยังไม่เข้าใจการเขียนบรรณานุกรรมได้ถูกต้องเท่าไร บรรณานุกรรมคืออะไร และมีความจำเป็นอย่างไร วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกัน

วิธีเขียนอ้างอิง บรรณานุกรม แบบไทย-แบบอังกฤษ

ก่อนอื่นเราต้องทราบความหมายของ บรรณานุกรรมกันก่อน บรรณานุกรรม หรือ Bibliography คือ รายการของทรัพยากรสารนิเทศระบุแหล่งที่มาที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบการเขียนหนังสือ โดยจะอ้างอิงไว้ส่วนท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ความสําคัญของ บรรณานุกรม

1.   เพื่อแสดงว่ารายงานฉบับนั้นเป็นรายงานที่มีสาระน่าเชื่อถือได้

2.   เพื่อแสดงว่าผู้เขียนรายงานเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้แต่งหนังสือที่ได้นํามาใช้ประกอบการเขียนนั้น

3.   เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศึกษารายละเอียด หรือข้อเท็จจริงที่นํามาประกอบการเขียนเพิ่มเติมได้อีก

4.   เพื่อตรวจสอบหลักฐานดั้งเดิมที่ผู้เขียนนํามาประกอบในรายงาน

การเขียนบรรณานุกรม

วิธีเขียนบรรณานุกรม

หลักทั่วไปในการเขียนบรรณานุกรม มักจะเรียงลำดับ ดังต่อนี้ไป

1. เขียนคำว่า “บรรณานุกรม” หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้คำว่า “BIBLIOGRAPHY” ไว้กลางหน้ากระดาษ

2. เริ่มต้นเขียนติดริมขอบกระดาษที่เว้นไว้ประมาณ 1.5 นิ้ว เริ่มจาก ชื่อ ชื่อสกุล. เว้นวรรค ชื่อเรื่อง. เว้นวรรค ครั้งที่พิมพ์. เว้นวรรค เมืองที่พิมพ์ เว้นวรรค : เว้นวรรค ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ (หรือสำนักพิมพ์), เว้นวรรค ปีที่พิมพ์.

3. โดยเรียงรายการตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ ตัว ฤ,ฤา เรียงไว้หลังอักษร ร และตัว ฦ,ฦา เรียงไว้หลังอักษร ล เช่น ชื่อผู้เขียน ต้องเริ่มจากกานดา จันทร์จิรา รัติกาล ฤดี ลิขสิทธิ์ ฦชา เช่นต้น

4.  การเรียงรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ให้เรียงตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ A-Z โดยให้เรียงตามลำดับอักษรแบบคำต่อคำ (word by word) คือ ดูคำแต่ละคำ เช่น ถ้าอักษรตัวแรกเหมือนกัน ก็เรียงตามตัวที่สอง ถ้าตัวที่สองเหมือนกัน ก็เรียงตามตัวที่สาม ไปเรื่อยๆ

5. หากรายการที่นํามาจัดทําบรรณานุกรมมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ให้เรียงภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ

วิธีการเขียนบรรณานุกรม หนังสือภาษาไทย

ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, /
/ / / / / / /ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

กิตติกร  มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์,
2544.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม หนังสือภาษาอังกฤษ

ชื่อสกุล. / ชื่อต้น / ชื่อกลาง(ถ้ามี). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์./ /เมืองที่พิมพ์/:/ผู้รับผิดชอบ
/ / / / / / /ในการพิมพ์./ / ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

Hartley, Eric Key.  Childhood and society.  2 nd ed. New York : Mc Graw –
Hill, 1989.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม บทความจากหนังสือ

วิธีเขียนบรรณานุกรม หลักทั่วไปในการเขียนบรรณานุกรม

ชื่อผู้เขียน./ / “ชื่อตอนหรือบทความ” / ใน / ชื่อหนังสือ. / / หน้า / เลขหน้า. / / ชื่อบรรณาธิการ
/ / / / / / / (ถ้ามี)./ / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, /ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

สมจิต   หนุเจริญกุล  และ  ประคอง  อินทรสมบัติ.  “การประเมินผลการพยาบาล”  ใน
เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8-15.
หน้า 749 – 781.  มยุรา  กาญจนางกูร, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม บทความจากวารสาร

ชื่อผู้เขียน. / / “ชื่อบทความ” / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) / : / เลขหน้า; /
/ / / / / / / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี.

ตัวอย่าง

วิทยาคม  ยาพิศาล.  “การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตาม
แนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ”  กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์.  46(3) : 142 – 153 : กรกฎาคม – กันยายน 2547.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม บทความจากหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้เขียนบทความ. / / “ชื่อคอลัมน์ / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์” /ชื่อหนังสือพิมพ์. / / วัน / เดือน/
/ / / / / / /ปี. / / หน้า / เลขหน้า.

ตัวอย่าง

นิติภูมิ  เนาวรัตน์.  “เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู” ไทยรัฐ.  5 มิถุนาน 2546.
หน้า 2.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูล ซีดี – รอม

ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสือ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / /
/ / / / / / / เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ.

ตัวอย่าง

นพรัตน์  เพชรพงษ์.  จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.
[ซีดี – รอม].  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2545.  สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 3, 2547.

ฐานข้อมูลออนไลน์

ผู้แต่ง./ / ชื่อเรื่อง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / /
เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ. / / (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน / ปี).

ตัวอย่าง

พิมลพรรณ  พิทยานุกูล.  วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http :
/ / www.lib.buu.ac.th.  (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546).
เรวัติ  ยศสุข.  “ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย.”  ฉลาดซื้อ.  [ออนไลน์]. 6(6) ;
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2546.  เข้าถึงได้จาก : http :/ /www.kalathai.com
= 16.  (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547)

ที่มาข้อมูลจาก janthai.com


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


แท็ก: CAMPUS , ,
WRITER

RELATED

วิธีจัดหน้ากระดาษ แนวตั้ง แนวนอน ในไฟล์เดียวกัน – Microsoft word

วิธีจัดหน้ากระดาษ แนวตั้ง แนวนอน ในไฟล์เดียวกัน – Microsoft word

การจัดหน้ากระดาษ ของ Microsoft word ในหนึ่งไฟล์งาน มีทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง และตั้งค่าให้จัดแบบผสมกันได้ด้วย วันนี้เราจะมาแนะนำ วิธีการตั้งหน้ากระดาษคละทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ให้ดูว่าทำอย่างไร

วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ คำที่ควรใช้ คำที่ควรหลีกเลี่ยง ในการทำรายงาน

วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ คำที่ควรใช้ คำที่ควรหลีกเลี่ยง ในการทำรายงาน

การทำรายงานหรือโครงงาน ควรให้ความสำคัญกับ การเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่องาน

วิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ เขียนรายงานอย่างไร ให้ครบถ้วนที่สุด

วิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ เขียนรายงานอย่างไร ให้ครบถ้วนที่สุด

วิธีการเขียนรายงาน ฉบับสมบูรณ์ เขียนรายงานอย่างไร ให้ครบถ้วนที่สุด การทำรายงานวิชาต่าง ๆ ต้องมีอะไรบ้าง ขั้นตอนการทำรายงาน

การเขียนคำนำ เขียนอย่างไรให้ดูดี

การเขียนคำนำ เขียนอย่างไรให้ดูดี

หากน้องๆ คนไหนกำลังเริ่มเขียนคำนำในรายงาน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไร หรือเขียนแบบไหนให้รายงานของเรามีความน่าสนใจดีอยู่ละก็ วันนี้ทีนเอ็มไทยมีคำแนะนำมาฝากกัน ไปติดตามกันเลยค่ะ การเขียนคำนำ เขียนอย่างไรให้ดูดี เริ่มต้นการเขียนคำนำ เรามารู้จักความหมายของคำนำ กันก่อน คำนำ คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน ซึ่งจะเล่าถึงวัตถุประสงค์…

วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ คำที่ควรใช้ &  คำที่ควรหลีกเลี่ยง

วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ คำที่ควรใช้ & คำที่ควรหลีกเลี่ยง

เรื่องน่ารู้ ในการทำรายงานหรือโครงงาน ควรให้ความสำคัญกับ การเขียนวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่องาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุเป็นข้อ ๆ ดังนั้นวันนี้เราจะมาติดตามการเขียนวัตถุประสงค์ต้องคำนึงถึงอะไร พร้อมทั้งคำที่ควรใช้ กับคำไหนที่ควรหลีกเลี่ยงกันบ้าง จะได้ไม่เสียคะแนนกัน วิธีการเขียนวัตถุประสงค์…

X