ทำรายงาน เขียนคำนำ

วิธีเขียนคำนำ เขียนอย่างไรให้ดูดี ให้รายงานน่าสนใจ

วิธีเขียนคำนำ รูปแบบการเขียนคำนำ ตัวอย่างการเขียนคำนำ สิ่งที่ไม่ควรนำมาเขียนในคำนำ

Home / CAMPUS / วิธีเขียนคำนำ เขียนอย่างไรให้ดูดี ให้รายงานน่าสนใจ

หากน้องๆ คนไหนกำลังเริ่ม การเขียนคำนำ ในรายงาน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไร หรือเขียนแบบไหนให้รายงานของเรามีความน่าสนใจ วันนี้ทีนเอ็มไทยมีคำแนะนำมาฝากกัน ไปติดตามกันเลยค่ะ

วิธีเขียนคำนำ เขียนอย่างไรให้ดูดี

เริ่มต้นการเขียนคำนำ เรามารู้จักความหมายของคำนำ กันก่อน

คำนำ คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน ซึ่งจะเล่าถึงวัตถุประสงค์ ทำขึ้นเพื่ออะไร รายงานเล่มนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ขอบเขตของการเขียนรายงาน อาจมีการเขียนเกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำรายงาน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านอย่างไร และไม่ควรเขียนยาวหรือสั้นเกินไปด้วย เมื่อเขียนเสร็จ ควรลงท้ายผู้จัดทำ หรือคณะผู้จัดทำรายงานด้วย

หลักการเขียนคำนำ

วิธีเขียนคำนำ

คำนำที่ดีจะทำให้คนอ่านติดตามเรื่องของเราโดยตลอด ถ้าคำนำไม่ดีเขาจะหยุดอ่าน ดังนั้นในตอนต้นควรมีวิธีการชักชวนให้ผู้อ่านอ่านเรียงความของเราให้จบ โดยต้องสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านให้มากที่สุด เช่น

 • เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
 • เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
 • เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน
 • เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
 • เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
 • การอ้างอิงเนื้อเรื่อง

สิ่งที่ไม่ควรนำมามาเขียนในคำนำ

 1. อย่าขึ้นคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร
 2. อย่าอธิบายฟุ้งซ่านจนไม่มีจุดหมายของเรื่อง

รูปแบบการเขียนคำนำ

เริ่มจากให้พิมพ์คำว่า “คำนำ” ด้วยอักษรขนาดใหญ่ ไว้กลางหน้ากระดาษ เว้นระยะให้ห่างจากขอบบน 2 นิ้ว เมื่อจบข้อความให้ ลงชื่อ และ นามสกุลของผู้เขียน ลงท้ายด้วยคำว่า “ผู้จัดทำ” และวันที่แบบย่อ เช่น 1 มิ.ย. 2562

ตัวอย่างการเขียนคำนำ

แบบง่ายๆ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ มีดังนี้แบบที่ 1

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา…. (รหัสวิชา) …..ชั้นมัธยมศึกษาปีที่….. โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่อง……………  ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้จาก……………………………………………………………………………………..

ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจและ ต้องขอขอบคุณ….(ชื่อบุคคลที่ช่วยเหลือ  ข้อมูล)……..ผู้ให้ความรู้และแนวทางการศึกษา  เพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ ความช่วยเหลือมาโดยตลอดผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

ลงชื่อ….
ผู้จัดทำแบบที่ 2

รายงาน/เอกสารคำสอน/สื่อ ฯลฯ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา…ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเรื่อง… ทั้งนี้ ในรายงานนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ… ตลอดจนการประยุกต์ใช้…

ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง… ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณอาจารย์…ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา หวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ….
ผู้จัดทำ

แบบที่ 3

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนวิชา… โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้จัดทำได้ฝึกการศึกษาค้นคว้า และนำสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นชิ้นงานเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของตนเองและครูต่อไป

ทั้งนี้ เนื้อหาได้รวบรวมมาจากหนังสือแบบเรียน…และจากหนังสือคู่มือการเรียนอีกหลายเล่ม ขอขอบพระคุณอาจารย์…อย่างสูงที่กรุณาตรวจ ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะตลอดการทำงาน ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดผลตามความคาดหวัง

ลงชื่อ….
ผู้จัดทำ