dek63 GAT PAT 63 GAT-PAT การศึกษา กำหนดการสอบ GAT PAT รูปแบบข้อสอบ สมัครสอบ GAT/PAT สมัครสอบ GAT/PAT 2563 เนื้อหาที่ออกสอบ แนวข้อสอบ

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ และกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT 2563

เรื่องที่น้องๆ ควรรู้และต้องควรติดตามอัพเดท สำหรับกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะมีการจัดสอบขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึง รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ…

Home / CAMPUS / รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ และกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT 2563

เรื่องที่น้องๆ ควรรู้และต้องควรติดตามอัพเดท สำหรับกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะมีการจัดสอบขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึง รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบด้วย เพื่อน้องๆ จะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ และทบทวนเนื้อหาได้ต้องจุดมากขึ้น

กำหนดการสมัครสอบ
GAT/PAT 2563

ลงทะเบียน/สมัครสอบ GAT PAT : 25 พฤศจิกายน 2562 – 9 ธันวาคม 2562  >> ลิ้งค์สมัคร <<

สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกเขต/อําเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ : 25 พฤศจิกายน 2562 – 9 ธันวาคม 2562

พิมพ์ใบสมัครสอบ ชําระเงินค่าสมัครสอบกับผู้รับชําระเงิน (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส) :  25 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2562

ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน เลือกสนามสอบที่จะไปสอบ : 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ สทศ. ที่ลิ้งค์นี้>> https://www.niets.or.th/th/catalog/view/246

ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ : 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ : 3 มกราคม 2563

จัดการทดสอบ :  22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลสอบ  :  1 เมษายน 2563

ตารางสอบ GAT/PAT 2563

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 11.30 น. รหัสวิชา 85 วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)

เวลา 13.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 11.30 น. รหัสวิชา 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)

เวลา 13.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 75 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 11.30 น. รหัสวิชา 73 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)

เวลา 13.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 74 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 11.30 น. รหัสวิชา 76 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

-รหัสวิชา 77 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)

-รหัสวิชา 78 วิชาความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)

-รหัสวิชา 79 วิชาความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)

-รหัสวิชา 80 วิชาความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)

-รหัสวิชา 81 วิชาความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)

-รหัสวิชา 82 วิชาความถนัดทางภาษาบาหลี (PAT 7.6)

-รหัสวิชา 83 วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ GAT/PAT 2563

 • GAT ความถนัดทั่วไป

ส่วนที่ 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

รูปแบบข้อสอบ : บทความ+เชื่อมโยง

รวม 20 ข้อ 150 คะแนน

ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ

1. Expression

2. Vocabulary

3. Reading Comprehension

4. Structure and Writing

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

รวม 60 ข้อ 150 คะแนน

 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เนื้อหา

1. ตรรกศาสตร์

2. เซต

3. ระบบจำนวนจริง

4. ความสัมพนธ์ และฟังก์ชัน

5. ฟังก์ชันตรีโกนมิติ

6. เรขาคณิตวิเคราะห์

7. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเซียล และฟังก์ชันลอการิทึม

8. เมทริกซ์

9. เวกเตอร์

10. จำนวนเชิงซ้อน

11. กำหนดการเชิงเส้น

12. ลำดับและอนุกรม

13. แคลคูลัสเบื้องต้น

14. การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

15. ความน่าจะเป็น

16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

17. การแจกแจงปกติ

18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ศักยภาพ

การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 35 ข้อ 210 คะแนน

ระบายคำตอบ/ค่าตัวเลข 10 ข้อ 90 คะแนน

รวม 45 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 2 ความถนัด ทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหา

1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต

2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3. สารและสมบัติของสาร

4. แรงและการเคลื่อนที่

5. พลังงาน

6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก

7. ดาราศาสตร์และอวกาศ

ศักยภาพ

1. คิดแบบนักวิทยาศาสตร์

2. ทักษะการอ่านบทความ/สถานการณ์/การทดลองทาง วิทยาศาสตร์

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 3 ความถนัดทาง วิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา

1. กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่

2. ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง

3. เคมี สาร และสมบัติของสาร

4. พลังงาน ความร้อน และของไหล

5. คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

ศักยภาพ

1. การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์

2. ความถนัดเชิงช่าง

3. ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง

4. สามัญสํานึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม

5. การแก้ปัญหา

6. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 60 ข้อ 240 คะแนน

ระบายคำตอบ/ค่าตัวเลข 10 ข้อ 60 คะแนน

รวม 70 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 4 ความถนัด ทางสถาปัตยกรรม ศาสตร์

เนื้อหา

1. ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ

2. ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ศักยภาพ

1. การรับรู้รูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ

2. การวิเคราะห์เชิงตรรกะ

3. ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ

4. ทักษะการวาดภาพ

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 20 ข้อ 60 คะแนน

เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ 30 คะแนน

อัตนัย ตรวจด้วยคน 4 ข้อ 210 คะแนน

รวม 34 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 5 ความถนัด ทางวิชาชีพครู

เนื้อหา

1. ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู

2. สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

ศักยภาพ

1. สมรรถนะ และคุณสมบัติของความเป็นครู

2. สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

รวม 120 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 6 ความถนัด ทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหา

1. ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์

2. ความรู้ทางทัศนศิลป์ และออกแบบ

3. ดนตรีไทย ดนตรีสากล

4. นาฏศิลป์/การแสดง

5. บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

ศักยภาพ

1. ศักยภาพการรับรู้ รูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบศิลป์

2. การคิดสร้างสรรค์ – จินตนาการ

3. การรับรู้ ภาพด้วยสายตาเพื่อการจําลองภาพ สิ่งที่เราเห็นในสิ่งแวดล้อม และนํามาสร้างแรง บันดาลใจ และงานสร้างสรรค์

4. พื้นฐานความรู้การวาดภาพ และองค์ประกอบศิลป์

5. พื้นฐานความรู้ทางด้านเครื่องดนตรี

6. บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และ นาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 90 ข้อ 225 คะแนน

เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ 75 คะแนน

รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหา

1. คําศัพท์พื้นฐาน (Lexique)

2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)

3. สํานวน (Expression)

4. วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)

5. การออกเสียง (Prononciation)

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการอ่าน และการเขียน

2. ความสามารถในการสื่อสาร

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ

รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

เนื้อหา คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen)

1. คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้น จากคํานามและคํากริยา (Nomen-Verb-Verbindungen) และสํานวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke)

2. ไวยากรณ์ระดับคําและประโยค (Grammatik)

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการใช้คําศัพท์และสํานวนในภาษาเยอรมัน สถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ในชีวิต ประจําวัน (Ausdrücke und Wendungen in verschiedenen Situationen und Kontexten im Alltag)

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความ การขยาย ความและการตีความ (Lesen) – การใช้เทคนิคการอ่านลักษณะต่าง ๆ ทําความเข้าใจตัว บทภาษาเยอรมันที่มีความยาวแตกต่างกันไป เพื่อตอบ คําถามและเติมคําหรือข้อความที่เหมาะสมในช่องว่าง (Lesetexte unterschiedlicher Länge und Lückentexte) – ทั้งนี้ตัวบทจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ ปัจจุบันและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน เป็นภาษาราชการ (D-A-CH-Landeskunde) ด้วย

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ

รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา

1. คําศัพท์ขั้นพื้นฐาน

2. คันจิขั้นพื้นฐาน

3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

4. ญี่ปุ่นศึกษา

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการเขียน

3. ความสามารถในการอ่าน

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ

รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 7.4 ภาษาจีน

เนื้อหา

1. คําศัพท์ และสํานวน

2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง

3. สัทอักษร

4. ความรู้ทั่วไป

5. อักษรจีน

6. การเขียน

7. การอ่าน

8. สนทนา

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการอ่าน

3. ความสามารถในการเขียน

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ

รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

เนื้อหา

1. ไวยากรณ์

2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย

3. คําศัพท์

4. ความเข้าใจภาษา

ศักยภาพ

ความสามารถในการอ่าน

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ

รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 7.6 ภาษาบาลี

เนื้อหา

1. คําศัพท์พื้นฐาน

2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง

3. ความเข้าใจภาษา

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการอ่านเขียน

2. ความสามารถในการแปลความ

3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ

รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

 • PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

เนื้อหา

1. ไวยากรณ์

2. คําศัพท์

3. สังคมและวัฒนธรรม

ศักยภาพ

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการอ่าน

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ

รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

ช่องทางการติดต่อ สทศ. GAT/PAT

-โทรศัพท์ 02-217-3800 / โทรสาร 02-219-2996 (ระบบอัตโนมัติ) ในวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. วันหยุดทำการ (วันเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (การบริการในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

– ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง >> กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

– ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สทศ. ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (การบริการในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

ที่มา รูปแบบข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ GAT/PAT (คลิก)