การศึกษา ตารางสอบ ศึกษาต่อ สนามสอบ สมัครสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบคัดเลือก สอบเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คัดลอก URL แล้ว

หากพูดถึงโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่น้องๆ ใฝ่ฝัน เชื่อว่าหลายคน ต้องยกให้ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เพราะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของการเรียนการสอน สังคมและเพื่อนๆ ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นับเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันในการสอบเข้าสูง ดังนั้นขอให้น้องๆ เต็มที่กับการอ่านหนังสือตามแพลนที่ตัวเองวางไว้ เตรียมหลักฐาน อุปกรณ์การสอบให้พร้อม แล้วตั้งสติให้มั่นในวันสอบจริง รวมไปถึงอย่าลืมติดตามรายละเอียด ตั้งแต่การสมัคร สถานที่สอบที่ทีนเอ็มไทยนำมาฝากในวันนี้

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดยเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2562 ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาจังหวัดจาก 77 จังหวัด จำนวน 306 คน โดยคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนการรับนักเรียนทุกประเภท และได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครไว้ดังนี้

คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร

-ต้องเป็นนักเรียนที่จบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในจังหวัดเดียวกัน

-นักเรียนที่จะสมัครต้องมีผลการเรียน ดังนี้

แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

แผนกการเรียนภาษา – คณิตศาสตร์

แผนกการเรียนภาษา – ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น)

การสมัครและการสอบคัดเลือก

นักเรียนที่จะสมัครต้องกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กำหนดเท่านั้น คือ http://admission.triamudom.ac.th ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 – วันที่ 17 มกราคม 2563 การสมัครดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ครบถ้วนแล้ว

ขั้นตอนการสมัคร

-นักเรียนที่จะสมัครประเภทโควตาจังหวัด กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://admission.triamudom.ac.th

-นักเรียนที่จะสมัครส่งเอกสารการศึกษาทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย

1. เอกสารที่ได้รับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

2. เอกสารการศึกษาใบ ปพ.1 (5 ภาคเรียน)

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีรายชื่อนักเรียน

โดยผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เลขที่ 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ผู้สมัคร

กำหนดส่งเสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะถือการประทับตราไปรษณีย์ในวันที่กำหนดการส่งเอกสารสำคัญ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

-ผู้สมัครประเภทโควตาจังหวัดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ ระบบรับสมัครออนไลน์จะไม่โอนข้อมูลการสมัคร โดยนักเรียนต้องสมัครใหม่

การสอบคัดเลือกประเภทโควตาจังหวัด

-ผู้สมัครสอบประเภทโควตาจังหวัดต้องตรวจ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบทางเว็บไซต์ http://admission.triamudom.ac.th ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563

-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะสอบคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตประเภทโควตาจังหวัด ณ สนามสอบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

สนามสอบประเภทโควตาจังหวัด สอบที่ไหน

ณ สนามสอบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการสอบข้อเขียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.

-วิชาที่สอบ

เกณฑ์การพิจารณา

-พิจารณาจากคะแนน T-Score เรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดของผู้เข้าสอบเป็นรายจังหวัด

-กรณีไม่มีผู้สมัครสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถือเป็นที่สุด

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

-ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และป้ายประกาศ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

-ในกรณีที่นักเรียนสอบคัดเลือกโควตาจังหวัดไม่ผ่าน ระบบการประมวลผลจะโอนคะแนนสอบของนักเรียนไปประมวลผลกับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป เพื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนการสอบ

การรายงานตัว

-นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวทางระบบออนไลน์เว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 หากไม่รายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

การมอบตัว

-นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. หากไม่รายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ตารางแสดงจำนวนรับนักเรียนประเภทโควตาจังหวัด ภาคกลาง จำนวน 26 จังหวัด รวม 86 คน

ตารางแสดงจำนวนรับนักเรียนประเภทโควตาจังหวัด ภาคตะวันใต้ จำนวน 14 จังหวัด รวม 51 คน

 

ตารางแสดงจำนวนรับนักเรียนประเภทโควตาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด รวม 100 คน

ตารางแสดงจำนวนรับนักเรียนประเภทโควตาจังหวัด ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด รวม 69 คน

ดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียน ตามกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้  >>> http://www.triamudom.ac.th

ที่มาข้อมูลจาก งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, http://www.triamudom.ac.th


แท็ก: CAMPUS , , , , , , , ,

RELATED

ไม่ตัดสิทธิ์!! นร.ติดโควิด ได้เข้าสอบตามนโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

ไม่ตัดสิทธิ์!! นร.ติดโควิด ได้เข้าสอบตามนโยบายโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

นักเรียนผู้ติดเชื้อโควิด-19 41 คน ได้สิทธิ์เข้าสอบศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ต้องผ่านประเมินจากแพทย์

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

บริษัท BestKru เป็นบริษัทประเภท marketplace ติวเตอร์ในไทยที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน บริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ BestStartup.Asia บริษัทที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจากการแสดงผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ประวัติการเติบโต การจัดการ และประโยชน์ต่อสังคมของบริษัทนั้นๆ BestKru รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกคัดเลือกครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกคัดเลือกในรายการนี้ด้วย…

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

ไฮไลท์เด่น CMMU หลักสูตร 2 ปริญญา” หรือ “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ในระยะเพียง 1.7 ปี

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

ตามไปดู 4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ ที่ใช้รับมือปัญหาช่วงโควิด-19 มีแนวทางรับมือเพื่อลดช่องว่างการเรียนรู้ให้เด็กๆ อย่างไรบ้าง

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา Dek64 พบ 5 หลักสูตรที่นักศึกษาไทยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาประกาศแจกชุดอุปกรณ์การเรียนที่บ้านกว่า 7 แสนชุด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

การเรียน หมากล้อม ระดับตั้งแต่ 8 คิวขึ้นไป ทำให้มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน และอาจทำให้ผลการเรียนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษดีขึ้นด้วย

X