การศึกษา ตารางสอบ ศึกษาต่อ สนามสอบ สมัครสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบคัดเลือก สอบเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หากพูดถึงโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่น้องๆ ใฝ่ฝัน เชื่อว่าหลายคน ต้องยกให้ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เพราะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของการเรียนการสอน สังคมและเพื่อนๆ ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นับเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันในการสอบเข้าสูง ดังนั้นขอให้น้องๆ เต็มที่กับการอ่านหนังสือตามแพลนที่ตัวเองวางไว้ เตรียมหลักฐาน อุปกรณ์การสอบให้พร้อม แล้วตั้งสติให้มั่นในวันสอบจริง รวมไปถึงอย่าลืมติดตามรายละเอียด…

Home / CAMPUS / กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หากพูดถึงโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่น้องๆ ใฝ่ฝัน เชื่อว่าหลายคน ต้องยกให้ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” เพราะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของการเรียนการสอน สังคมและเพื่อนๆ ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นับเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันในการสอบเข้าสูง ดังนั้นขอให้น้องๆ เต็มที่กับการอ่านหนังสือตามแพลนที่ตัวเองวางไว้ เตรียมหลักฐาน อุปกรณ์การสอบให้พร้อม แล้วตั้งสติให้มั่นในวันสอบจริง รวมไปถึงอย่าลืมติดตามรายละเอียด ตั้งแต่การสมัคร สถานที่สอบที่ทีนเอ็มไทยนำมาฝากในวันนี้

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดยเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2562 ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาจังหวัดจาก 77 จังหวัด จำนวน 306 คน โดยคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนการรับนักเรียนทุกประเภท และได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครไว้ดังนี้

คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัคร

-ต้องเป็นนักเรียนที่จบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในจังหวัดเดียวกัน

-นักเรียนที่จะสมัครต้องมีผลการเรียน ดังนี้

แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

แผนกการเรียนภาษา – คณิตศาสตร์

แผนกการเรียนภาษา – ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น)

การสมัครและการสอบคัดเลือก

นักเรียนที่จะสมัครต้องกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กำหนดเท่านั้น คือ http://admission.triamudom.ac.th ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 – วันที่ 17 มกราคม 2563 การสมัครดังกล่าวจะสมบูรณ์เมื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ครบถ้วนแล้ว

ขั้นตอนการสมัคร

-นักเรียนที่จะสมัครประเภทโควตาจังหวัด กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://admission.triamudom.ac.th

-นักเรียนที่จะสมัครส่งเอกสารการศึกษาทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย

1. เอกสารที่ได้รับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

2. เอกสารการศึกษาใบ ปพ.1 (5 ภาคเรียน)

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีรายชื่อนักเรียน

โดยผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เลขที่ 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ผู้สมัคร

กำหนดส่งเสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะถือการประทับตราไปรษณีย์ในวันที่กำหนดการส่งเอกสารสำคัญ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

-ผู้สมัครประเภทโควตาจังหวัดที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ ระบบรับสมัครออนไลน์จะไม่โอนข้อมูลการสมัคร โดยนักเรียนต้องสมัครใหม่

การสอบคัดเลือกประเภทโควตาจังหวัด

-ผู้สมัครสอบประเภทโควตาจังหวัดต้องตรวจ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบทางเว็บไซต์ http://admission.triamudom.ac.th ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563

-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะสอบคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตประเภทโควตาจังหวัด ณ สนามสอบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

สนามสอบประเภทโควตาจังหวัด สอบที่ไหน

ณ สนามสอบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กำหนดการสอบข้อเขียน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.

-วิชาที่สอบ

เกณฑ์การพิจารณา

-พิจารณาจากคะแนน T-Score เรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดของผู้เข้าสอบเป็นรายจังหวัด

-กรณีไม่มีผู้สมัครสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาถือเป็นที่สุด

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

-ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และป้ายประกาศ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

-ในกรณีที่นักเรียนสอบคัดเลือกโควตาจังหวัดไม่ผ่าน ระบบการประมวลผลจะโอนคะแนนสอบของนักเรียนไปประมวลผลกับประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป เพื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนการสอบ

การรายงานตัว

-นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวทางระบบออนไลน์เว็บไซต์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 หากไม่รายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

การมอบตัว

-นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. หากไม่รายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ตารางแสดงจำนวนรับนักเรียนประเภทโควตาจังหวัด ภาคกลาง จำนวน 26 จังหวัด รวม 86 คน

ตารางแสดงจำนวนรับนักเรียนประเภทโควตาจังหวัด ภาคตะวันใต้ จำนวน 14 จังหวัด รวม 51 คน

 

ตารางแสดงจำนวนรับนักเรียนประเภทโควตาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด รวม 100 คน

ตารางแสดงจำนวนรับนักเรียนประเภทโควตาจังหวัด ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด รวม 69 คน

ดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียน ตามกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้  >>> http://www.triamudom.ac.th

ที่มาข้อมูลจาก งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, http://www.triamudom.ac.th