O-NET 61 O-NET ม.6 O-NET ม.6 รอบพิเศษ O-NET รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย การศึกษา สอบ O-NET สอบโอเน็ต เหตุสุดวิสัย หมายถึง โอเน็ต 61

ตารางสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2561

ประกาศถึงน้องๆ ที่พลาดการสอบโอเน็ตรอบปกติ เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สทศ. ได้แจ้งการเปิดยื่นใบสมัคร O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ประจำปีการศึกษา 2561 ออกมาแล้ว…

Home / CAMPUS / ตารางสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2561

ประกาศถึงน้องๆ ที่พลาดการสอบโอเน็ตรอบปกติ เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สทศ. ได้แจ้งการเปิดยื่นใบสมัคร O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ประจำปีการศึกษา 2561 ออกมาแล้ว โดยสามารถยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

O-NET ม.6 รอบพิเศษ
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

โดยรอบเหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตามซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบโอเน็ตในช่วงวันและเวลาที่ทำการสอบ  ซึ่งเหตุสุดวิสัย แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

1.เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง ได้แก่ ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา

2.เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดเหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา – มารดา แล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้เหตุฉุกเฉิน  ที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้

วิธีการสมัคร

 • สามารถสมัครด้วยตนเองที่ สทศ. หรือทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS

อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 • ชุดวิชาละ 100 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง

 • กรณีที่ 1 เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง
  1. ใบคำร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
  2. สำเนาบัตรประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. หนังสือรับรองจากโรงเรียนในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้
  4.หลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล และแพทย์ผู้รักษาได้มีความเห็นและรับรองว่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระหว่างวันและเวลาที่มีการสอบ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือพักรักษาตัว ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้

 

 • กรณที่ 2 เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน
  1. ใบคำร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย
  2. สำเนาบัตรประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง
  3.หนังสือรับรองจากโรงเรียนในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้
  4. หลักฐานหรือเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานที่สามารถระบุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้

– ใบคำร้องขอสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษฯ ปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้น้องๆ สามารถยื่นด้วยตนเองที่ สทศ.หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้นมาที่ กลุ่มงานบริหารการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 18 มีนาคม 2562

วันสอบ : วันที่ 21-22 มีนาคม 2562

วันประกาศผล : วันที่ 31 มีนาคม 2562

สถานที่สอบ : กำหนดใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช

ตารางสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

เวลา 08.30 น. – 10.30 น. รหัส 02 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เวลาสอบ 120 นาที

เวลา 11.30 – 13.30 น. รหัส 04 วิชาคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 120 นาที

เวลา 14.30 – 16.30 น. รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ เวลาสอบ 120 นาที

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

เวลา 08.30 น. – 10.30 น. รหัส 01 วิชาภาษาไทย เวลาสอบ 120 นาที

เวลา 11.30 – 13.30 น. รหัส 05 วิชาวิทยาศาสตร์ เวลาสอบ 120 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ niets.or.th