Onet ONET ม.3 ข้อสอบ ข้อสอบ ONET ข้อสอบโอเน็ต โอเน็ต โอเน็ต ม.3

ส่องข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม. 3 ที่ถูกพูดถึงมากในโซเชียล

หลังจากทาง สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 และประกาศผลสอบพร้อมนำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET มาเผยแพร่ครบทุกระดับชั้นแล้ว วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยขอนำข้อสอบ O-NET ม. 3 ที่ถูกพูดถึงมากในโซเชียล มาดูกันว่าจะมีโจทย์คำถามอะไรบ้าง ส่องข้อสอบโอเน็ต…

Home / CAMPUS / ส่องข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม. 3 ที่ถูกพูดถึงมากในโซเชียล
หลังจากทาง สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 และประกาศผลสอบพร้อมนำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET มาเผยแพร่ครบทุกระดับชั้นแล้ว วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยขอนำข้อสอบ O-NET ม. 3 ที่ถูกพูดถึงมากในโซเชียล มาดูกันว่าจะมีโจทย์คำถามอะไรบ้าง

ส่องข้อสอบโอเน็ต (O-NET) ม. 3
ที่ถูกพูดถึงมากในโซเชียล


วิชาภาษาไทย

ข้อใดเป็นชื่อเรื่องที่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้

 • กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันข้าศึก แต่นักประวัติศาสตร์ต่างลงความเห็นว่ากำแพงเมืองจีนนั้นไม่สามารถป้องกันข้าศึกได้ เพราะข้าศึกสามารถโอบล้อมป้อมปราการเข้ามาได้หลายครั้ง เช่น กองทัพแมนจูสามารถยกพลข้ามกำแพงมาพิชิตแผ่นดินจีนได้ส่วนหนึ่ง นอกจากกำแพงเมืองจีนจะไม่สามารถป้องกันข้าศึกทางบกได้แล้ว เมื่อกองทัพชาติยุโรปยกทัพมาทางทะเล ก็ยังสามารถกดดันให้จีนยอมจำนนได้สำเร็จในศตวรรษที่ 19
 1. ความล้มเหลวของกำแพงเมืองจีน
 2. มูลเหตุของการสร้างกำแพงเมืองจีน
 3. กองทัพแมนจูผู้พิชิตกำแพงเมืองจีน
 4. กำแพงเมืองจีนกับการป้องกันข้าศึกทางน้ำ

เฉลย : ข้อ 1

ข้อใดคือใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้

 • เกษตรกรรมทางเลือกเป็นการทำเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมีให้น้อยลง ปัจจุบันมีความต้องการพืชผักปลอดสารพิษในกลุ่มผู้รักสุขภาพ ทำให้เกษตรกรรม ทางเลือกเป็นแนวทางที่เกษตรน่าจะอยู่รอดได้
 1. สารเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคน
 2. เกษตรกรรมทางเลือกช่วยให้เกษตรกรอยู่รอด
 3. พืชผักปลอดสารพิษเป็นที่นิยมของผู้รักสุขภาพและคนทั่วไป
 4. เกษตรกรรมทางเลือกเป็นการทำเกษตรที่งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมี

เฉลย : ข้อ 4

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อความต่อไปนี้

การใช้กลิ่นบำบัดเป็นวิธีคลายเครียดอย่างหนึ่ง คนที่มีความเครียดเป็นประจำ ควรหาน้ำมันหอมระเหยติดตัวไว้ เมื่อรู้สึกเหนื่อยหรือเครียดก็ให้หยิบขึ้นมาสูดดมโดยหายใจลึกๆ เพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจน และกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความผ่อนคลาย

 1. น้ำมันหอมระเหยช่วยเพิ่มออกซิเจน
 2. การใช้กลิ่นบำบัดเป็นวิธีคลายเครียด
 3. น้ำมันหอมระเหยช่วยบำบัดความเครียด
 4. คนที่เครียดควรพกน้ำมันหอมระเหยติดตัว

เฉลย : ข้อ 1

วิชาวิทยาศาสตร์

พิจารณาการเบรกอย่างกะทันหันของรถยนต์คันหนึ่ง ซึ่งล้อจะไถลบนพื้นและไม่หมุน โดยเปรียบเทียบขณะแล่นบนถนนเดียวกัน อัตราเร็วก่อนเบรกเท่ากัน แรงในการเบรกเท่ากัน แต่สภาพของพื้นถนนต่างกัน คือ พื้นแห้งและพื้นเปียก

จากข้อมูล การเบรกบนพื้นถนนแบบใด ที่รถจะไถลได้ระยะทางสั้นกว่า และแรงเสียดทาน ระหว่างล้อกับพื้นถนนที่เกิดขึ้นขณะเบรกเป็นแรงเสียดทานประเภทใด

 1. สภาพของพื้นถนน พื้นแห้ง แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนน แรงเสียดทานจลน์
 2. สภาพของพื้นถนน พื้นแห้ง แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนน แรงเสียดทานสถิต
 3. สภาพของพื้นถนน พื้นเปียก แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนน แรงเสียดทานจลน์
 4. สภาพของพื้นถนน พื้นเปียก แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนน แรงเสียดทานสถิต

เฉลย : ข้อ 1

ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนิยมใช้ปุ๋ยเคมีและสารกำจัดแมลงปริมาณมากในการเพาะปลูกเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดการสะสมของสารเคมีและทำให้ดินเสื่อมสภาพ แม้ปัจจุบันชาวบ้านจะเลิกใช้สารเคมีและปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นแล้ว แต่ยังคงมีสารเคมีตกค้างในดินและในระบบนิเวศต่อไป

หากต้องการหลีกเลี่ยงการถ่ายทอดสารเคมีที่ตกค้างในดินสู่สิ่งมีชีวิตอื่น ชาวบ้านควรเลือกปลูกพืชเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด

 1. การปลูกข้าวเพื่อส่งออก
 2. การปลูกมันเทศเพื่อแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
 3. การปลูกมันสำปะหลัง เพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง
 4. การปลูกข้าวโพด เพื่อผลิตแป้งข้าวโพดสำเร็จรูป

เฉลย : ข้อ 1

วิชาคณิตศาสตร์

ขนมปังลูกเกดราคาชิ้นละ 8 บาท และขนมปังไส้ครีมราคาชิ้นละ 12 บาท นิดซื้อขนมปังสองชนิดนี้ โดยซื้อขนมปังลูกเกดมากกว่าขนมปังไส้ครีม 2 ชิ้น และนิดจ่ายเงินค่าขนมปังทั้งหมด 296 บาท

 • นิดซื้อขนมปังไส้ครีมกี่ชิ้น
 1. 14 ชิ้น
 2. 15 ชิ้น
 3. 16 ชิ้น
 4. 17 ชิ้น

เฉลย : ข้อ 1

สวนสัตว์แห่งหนึ่งเก็บค่าเข้าชม สำหรับผู้ใหญ่คนละ 80 บาท และเด็กคนละ 50 บาท ในวันที่ผ่านมา มีผู้ใหญ่และเด็กเข้าชมสวนสัตว์รวมทั้งหมด 1,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กได้เข้าชมฟรี 120 คน และผู้ใหญ่ทุกคนจ่ายค่าเข้าชมสวนสัตว์ ถ้าในวันที่ผ่านมา สวนสัตว์ได้ค่าเข้าชมทั้งหมดเป็นเงิน 62,000 บาท แล้วมีเด็กเข้าสวนสัตว์ทั้งหมดกี่คน?

เฉลย : 400 คน

วิชาอังกฤษ

Which of the following is a picture of a pangolin?

เฉลย : ข้อ 3

 

ที่มาข้อมูลจาก niets.or.th


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง