การเรียนสายสามัญ จบ ม.3 จบ ม.3 เรียนต่ออะไรดี ม.ปลาย สายสามัญ เทคนิคการเรียน เรีบนจบแล้วทำอะไร เรียนต่อ เรียนต่อม.ปลาย เรียนต่ออะไรดี

จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายสามัญอะไรดี

คัดลอก URL แล้ว

วันนี้ทีนเอ็มไทยจะมาแนะนำน้องๆ ที่ จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี ในชั้นม.4 ขึ้นไปจะเรียนสายอะไร หลายคนอาจจะกำลังสับสน ไม่รู้ว่าสายที่เราจะเลือกเรียนต่อนั้น จะเหมาะกับตัวเองหรือไม่ มีแนวโน้มการเรียนจบแล้วต่อคณะอะไรได้บ้าง? ไม่ต้องงงอีกต่อไป เพราะทีนเอ็มไทย จะมาไขข้อข้องใจ แผนการเรียนสายสามัญเรียนต่อมหาวิทยาลัยให้เองค่ะ

โดยหลักๆ แล้ว แผนการเรียนสายสามัญ จะมี 4 แผนการเรียนด้วยกัน ได้แก่

1. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต)

2. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน ศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ)

3. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน ศิลปศาสตร์-ภาษา (ศิลป์-ภาษา)

4. กลุ่มที่เน้นการเรียนรู้ด้าน ศิลปศาสตร์-สังคม (ศิลป์-สังคม)

เหตุผลที่ต้องใส่ใจกับการเลือก แผนการเรียนสายสามัญ

 • เราต้องอยู่กับมันไปถึง 3 ปี ถ้าเรียนแล้วไม่ชอบ น้องๆ อาจจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายซากได้
 • ถ้าเรียนในสิ่งที่ไม่ถนัด ก็ส่งผลต่อเกรดรวม ซึ่งเป็นผลลูกโซ่ไปถึงการเข้าเรียนในอนาคต
 • บางคณะในมหาวิทยาลัยกำหนดแผนการเรียนในระดับม.ปลาย ไว้ โดยเฉพาะรับตรงที่จะกำหนดค่อนข้างเยอะ
 • ถ้าจะขอย้ายสายอาจจะลำบาก บางที่ก็ย้ายไม่ได้ ต้องเข้า ม.4 ใหม่

จบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อ
สายสามัญอะไรดี

1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต

น้องๆ ต้องมุ่งเน้นใน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษา น้องๆ ที่ต้องการเลือกแผนการเรียนนี้ควรมี ความสามารถพื้นฐานในด้าน

 • การคิดคำนวณ
 • มีระเบียบวิธีในการคิดคำนวณ
 • สามารถอธิบายเหตุผล
 • วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
 • เข้าใจภาษา
 • ตีความ
 • สื่อความหมายได้ดี
 • ตลอดจนมีความสามารถในการจินตนาการ การมองเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของสิ่งที่เป็นนามธรรม

เรียนสายวิทย์-คณิต
เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง?

1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • แพทยศาสตร์ – พยาบาลศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์ – สาธารณสุขศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์ – ทันตแพทย์ศาสตร์
 • สัตวแพทยศาสตร์ – กายภาพบาบัด

1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

 • วิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พลังงานและวัสดุ
 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ทรัพยากรธรรมชาติ

1.3 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.4 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับน้องๆ ที่ฝันอยากสร้างแบบ ออกแบบโครงสร้างตึก ต้องเลือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.5 กลุ่มเกษตรศาสตร์

 • เกษตรศาสตร์
 • ประมง
 • อุตสาหกรรมการเกษตร
 • เทคโนโลยีการเกษตร
 • เทคโนโลยีอาหาร

1.6 กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย

 1. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์
 2. การจัดการท่องเที่ยว ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้
 • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิทยาการจัดการ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม

1.7 กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมใครที่รักการสอน ขอแนะนำคณะนี้เลย

1.8 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ มัณฑณศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

1.9 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 คณะนี้น่าสนใจเช่นกันค่ะ แต่ส่วนใหญ่จะ เหมาะกับเด็กศิลป์ภาษามากที่สุด แต่คนที่เรียนสายวิทย์ ก็สามารถเรียนได้ไม่มีปัญหาค่ะ

2. มาดูกันต่อที่ แผนการเรียนศิลป์-คณิต

น้องๆ ต้องเน้นในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และภาษา ดังนั้นน้องๆ ที่จะเลือกเรียนแผนนี้ ควรจะต้องมีความสามารถพื้นฐาน

 • ด้านคณิตศาสตร์
 • ด้านภาษา
 • การคิดวิเคราะห์ด้านจินตนาการ
 • พื้นที่ ระยะทาง ขนาด ทรวดทรง
 • ด้านการจดจำรายละเอียด เป็นหลัก

เรียนสายศิลป์-คณิต
เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง

2.1 กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ สายนี้น้องๆ ก็ยังสามารถเข้าเรียนต่อในสายได้ในคณะ

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,โรงแรม

2.2 กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

 • คณะศึกษาศาสตร์
 • ครุศาสตร์
 • ครุอุตสากรรม

2.3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่

 • คณะศิลปกรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • มัณฑนศิลป์
 • จิตรกรรม

2.4 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้

 • อักษรศาสตร์ – มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์ – โบราณคดี
 • นิเทศศาสตร์ – วารสารศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ – นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนสาสตร์

3. แผนการเรียนศิลป์-ภาษา

สายนี้จะมุ่งเน้นให้น้องๆ เรียนใน กลุ่มวิชาสังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง ดังนั้น น้องๆ ที่จะเลือกเรียนแผนการเรียนนี้ควรจะมีความสามารถพื้นฐานทางด้าน

 • การใช้และความเข้าใจภาษา
 • การจดจำรายละเอียดต่าง ๆ
 • เหตุผลในการคิดวิเคราะห์

เรียนสายศิลป์-ภาษา
เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง

3.1 กลุ่มบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ ได้แก่

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,โรงแรม

3.2 กลุ่มครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้แก่

 • คณะศึกษาศาสตร์
 • ครุศาสตร์
 • ครุอุตสากรรม

3.3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่

 • คณะศิลปกรรม
 • วิจิตรศิลป์
 • มัณฑนศิลป์
 • จิตรกรรม
 • ประติมากรรมและภาพพิมพ์

3.4 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้

 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • โบราณคดี
 • นิเทศศาสตร์
 • วารสารศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • รัฐประศาสนสาสตร์

4. แผนการเรียนศิลป์-สังคม

มุ่งเน้นให้น้องๆ เรียนใน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนั้น น้องๆ ที่เรียนแผนการเรียนนี้จึงจำเป็นต้องมีความสามารถพื้นฐานใน

 • ด้านการใช้และเข้าใจภาษา
 • การจดจาสิ่งต่าง ๆ
 • มีเหตุผลในการคิดวิเคราะห์

เรียนสายศิลป์-สังคม
เข้าศึกษาต่อคณะอะไรได้บ้าง?

4.1 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่คณะต่าง ๆ ดังนี้

 • อักษรศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • โบราณคดี
 • นิเทศศาสตร์
 • วารสารศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นิติศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • รัฐประศาสนสาสตร์

4.2 กลุ่มบริหารธุรกิจ และ การจัดการท่องเที่ยว

 • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิทยาการจัดการ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรม

4.3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่

 • ศิลปกรรมศาสตร์
 • วิจิตรศิลป์
 • มัณฑนศิลป์
 • จิตรกรรม

 

อ้างอิง cpw.ac.th ,eduzones.com, gplusacademy.com


แท็ก: CAMPUS , , , , , , , , , ,

RELATED

10 เทคนิคเรียนเก่ง จากครูเบล อดีตนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน 10 ประเทศ

10 เทคนิคเรียนเก่ง จากครูเบล อดีตนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน 10 ประเทศ

แบ่งปันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ 10 เทคนิคเรียนเก่ง จากครูเบล อดีตนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน 10 ประเทศ

“บุหลัน” ปลัดอำเภอคนรุ่นใหม่ เผยเทคนิคทำยังไงให้สอบได้ปลัดอำเภอ

“บุหลัน” ปลัดอำเภอคนรุ่นใหม่ เผยเทคนิคทำยังไงให้สอบได้ปลัดอำเภอ

เทคนิคทำยังไงให้สอบได้ปลัดอำเภอ เคล็ดลับจาก "บุหลัน" ปลัดอำเภอคนรุ่นใหม่ ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1

วิธีแก้อาการขี้อาย เวลาพูดหน้าห้องเรียน ในแบบ “มิน พีชญา”

วิธีแก้อาการขี้อาย เวลาพูดหน้าห้องเรียน ในแบบ “มิน พีชญา”

ตอนเด็ก มิน พีชญา ขี้อายมาก เคยออกไปพูดหน้าห้องเรียนแล้วเป็นลม โดยเพื่อนล้อจนเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่

8 เคล็ดลับอ่านหนังสือยังไง ให้จำเร็วและแม่น

8 เคล็ดลับอ่านหนังสือยังไง ให้จำเร็วและแม่น

หลายคนมีปัญหากับการอ่านหนังสือสอบ ไม่มีสมาธิบ้าง หรือไม่รู้จะเริ่มต้นอ่านตรงไหน โฟกัสจุดไหนดี วันนี้ทีนเอ็มไทยมี เคล็ดลับการอ่านหนังสือยังไง ให้จำเร็วและแม่น มาฝาก

วิธีจัดหน้ากระดาษ แนวตั้ง แนวนอน ในไฟล์เดียวกัน – Microsoft word

วิธีจัดหน้ากระดาษ แนวตั้ง แนวนอน ในไฟล์เดียวกัน – Microsoft word

การจัดหน้ากระดาษ ของ Microsoft word ในหนึ่งไฟล์งาน มีทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง และตั้งค่าให้จัดแบบผสมกันได้ด้วย วันนี้เราจะมาแนะนำ วิธีการตั้งหน้ากระดาษคละทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ให้ดูว่าทำอย่างไร

มารู้จัก การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

มารู้จัก การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ข้อสอบ วัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวัดความสามารถ 3 ด้าน

5 วิธีเขียนเรียงความ ให้น่าสนใจ

5 วิธีเขียนเรียงความ ให้น่าสนใจ

เคยเป็นมั๊ย? เริ่มต้นไม่ถูกว่าจะ เขียนเรียงความ ยังไงดี วันนี้เรามี วิธีเขียนเรียงความ ให้น่าสนใจ มาฝากค่ะ

นศ. มือรางวัลหลักสูตร DigiM ม.ธุรกิจฯ แชร์เทคนิคการเรียน และมุมมองปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน

นศ. มือรางวัลหลักสูตร DigiM ม.ธุรกิจฯ แชร์เทคนิคการเรียน และมุมมองปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน

นศ. มือรางวัลหลักสูตร DigiM ม.ธุรกิจฯ มองวิกฤตปัญหาโควิด-19 ส่งผลกระทบหลายด้าน ระบุคนไทยต้องร่วมมือกัน ถ้าเรียนจบอยากทำงานด้านสื่อเพื่อนำเสนอข้อมูล เผยระหว่างเรียนและทำผลงานต้องเริ่มจากสิ่งที่สนใจก่อน ทำงานเป็นทีมรู้จักแบ่งเวลา และได้รับการสนับสนุนจากคณาจารย์เป็นสำคัญ เทคนิคการเรียน นศ. มือรางวัลหลักสูตร DigiM…

7 เคล็ดลับพิชิตมหาวิทยาลัยระดับโลก อาชีพในฝัน โดยนักศึกษาแพทย์อ็อกซ์ฟอร์ด

7 เคล็ดลับพิชิตมหาวิทยาลัยระดับโลก อาชีพในฝัน โดยนักศึกษาแพทย์อ็อกซ์ฟอร์ด

การเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เป็นสิ่งที่ทำได้ และไม่ยากอย่างที่คิด หัวใจสำคัญคือต้องวางแผนล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยเยาว์ เด่นหล้า บริติช สคูล (DENLA BRITISH SCHOOL หรือ DBS) เผย 7…

X