ข้อสอบ วิชาพลศึกษา วิชาสุขศึกษา แนวข้อสอบ

ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2557

มาฝึกทำข้อสอบวิชาสุขศึกษา เพื่อทดสอบความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ ควบคู่ไปกับข้อสอบวิชาพลศึกษา ทดสอบความรู้เรื่องการการออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ว่าน้องๆ เข้าใจถูกต้องหรือไม่จากความรู้ในห้องเรียน มีจำนวนทั้งหมด…

Home / CAMPUS / ฝึกทำข้อสอบ ม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2557

มาฝึกทำข้อสอบวิชาสุขศึกษา เพื่อทดสอบความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ ควบคู่ไปกับข้อสอบวิชาพลศึกษา ทดสอบความรู้เรื่องการการออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ว่าน้องๆ เข้าใจถูกต้องหรือไม่จากความรู้ในห้องเรียน มีจำนวนทั้งหมด 35 ข้อ

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น : ม.3

จำนวน : 35 ข้อ

ฝึกทำข้อสอบ ม.3
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2557


[HDquiz quiz = “18873”]