9 วิชาสามัญ dek62 ข้อสอบ ข้อสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา สังคมศึกษา หลักธรรมพระพุทธศาสนา แนวข้อสอบ

ออกข้อสอบบ่อย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สอบ 9 วิชาสามัญ

คัดลอก URL แล้ว

มีเรื่องราวน่ารู้มาฝากกันอีกแล้วค่ะ โดยเฉพาะน้องๆ ที่กำลังจะเตรียมตัว ไม่ว่าจะเตรียมทำการบ้าน เตรียมตัวสอบในชั้นเรียนทั่วไป หรือสอบ 9 วิชาสามัญ กับหัวข้อของ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หากใครที่ยังจำเนื้อหาเรื่องนี้ไม่ได้ วันนี้เรามีหลักธรรมพระพุทธศาสนาแบบสรุปย่อๆ ที่มักจะออกสอบบ่อยๆ  มาฝากให้ทบทวน เข้าใจง่ายๆ กัน

ออกข้อสอบบ่อย
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

อิทธิบาท 4 (ความสำเร็จ)

1. ฉันทะ = ความพอใจ
2. วิริยะ = ความเพียรพยายาม
3. จิตตะ = ฝักใฝ่
4. วิมังสา = หมั่นไตร่ตรอง

สังคหวัตถุ 4 (เหนี่ยวใจคน)

1. ทาน = การให้
2. ปิยวาจา = วาจาอ่อนหวาน
3. อัตถจริยา = การบำเพ็ญประโยชน์
4.สมานัตตา = ไม่ถือตัว, เสมอต้นเสมอปลาย

ฆราวาสธรรม 4 (ผู้ครองเรือน)

1. สัจจะ = ซื่อสัตย์
2. ทมะ = บังคับ อารมณ์
3. ขันติ = อดทน
4. จาคะ = เสียสละ

อธิษฐานธรรม 4 (ความตั้งใจไว้ในใจ)

1. ปัญญา = รอบรู้
2. สัจจะ = ความจริงใจ
3. จาคะ = เสียสละ
4. อุปสมะ = สงบ

อคติ 4 (ความลำเอียง)

1. ฉันทาคติ = รัก
2. โทสาคติ = โกรธ
3. ภยาคติ = หลง
4. โมหาคติ = กลัว

สัปปุริสธรรม 7 (ธรรมคนดี)

1. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ
2. อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล
3. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน
4. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ
5. กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล
6. ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท
7. ปุคคลัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล

พละ 5 (กำลัง 5 อย่าง)

1. สัทธา = ความเชื่อ
2. วิริยะ = ความเพียร
3. สติ = ความระลึกได้
4. สมาธิ = ความตั้งใจมั่น
5. ปัญญา = ความรอบรู้

อบายมุข 4

1. ความเป็นนักเลงหญิง
2. ความเป็นนักเลงสุรา
3.ความเป็นนักเลงการพนัน
4. คบคนชั่วเป็นมิตร

อบายมุข 6

1. ดื่มน้ำเมา
2. เที่ยวกลางคืน
3. เที่ยวดูการละเล่น
4. เล่นการพนัน
5. คบคนชั่วเป็นมิตร
6. เกียจคร้านการทำงาน

ทศพิธราชธรรม 10

1. ทาน = การให้
2. ศีล = ความประพฤติที่ดีงามทางกาย วาจา
3. บริจาค = เสียสละ
4. อาชีวะ = ซื่อสัตย์
5. มัทวะ = สุภาพ อ่อนโยน
6. ตบะ = ความเพียรไม่ย่อท้อต่อปัญหา
7.อโกรธะ = ความไม่โกรธ
8. อวิหิงสา = ไม่เบียดเบียน
9. ขันติ = อดทน
10. อวิโรธนะ = ไม่ผิดทำนองครองธรรม

มรรค 8 (ทางปฎิบัติดำเนินชีวิต)

1.สัมมาทิฐิ = ปัญญาชอบ
2. สัมมาสังกัปปะ = ดำริชอบ
3. สัมมาวาจา = วาจาชอบ
4. สัมมากัมมันตะ = การปฏิบัติชอบ
5. สัมมาอาชีวะ = เลี้ยงชีพชอบ
6.สัมมาวายามะ = เพียรชอบ
7. สัมมาสติ = ระลึกชอบ
8. สัมมาสมาธิ = ตั้งใจไว้ชอบ

เบญจาธรรม 5

1. เมตตาและกรุณา = ปราถนาเป็นคนอื่นมีความสุข
2. สัมมาอาชีวะและทาน = เลี้ยงชีพสุจริต
3. การสังวร = สำรวมในกาม
4. สัจจะ = กล่าววาจาจริง
5. ความมีสติรอบคอบ = อะไรควรไตร่ตรอง

อปริหานิยธรรม 7 (ธรรมที่ทำให้ไม่เสื่อม)

1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์
2.พร้อมเพียงกันประชุมและเลิก
3.เคารพและสักการะบูชาเจดีย์
4. ไม่บัญญัติหรือยกเลิกตามอำเภอใจ
5. เคารพนับถือผู้อาวุโส
6. ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี
7. คุ้มครองพระสงฆ์

พรหมวิหาร 4 (ธรรมของพระพรหม)

1. เมตตา = อยากให้ผู้อื่นมีความสุข
2. กรุณา = สงสาร คิดช่วยเหลือผู้ให้พ้นทุกข์
3. มุทิตา = ยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จ
4. อุเบกขา = รู้จักวางเฉย

ไตรสิกขา (ข้อปฎิบิติที่จะต้องศึกษา)

1. อธิศีลศึกษา = การฝึกฝนอบรม กาย วาจา
2. อธิจิตตสิกขา = การฝึกอบรมจิตใจให้มีคุณธรรม
3. อธิปัญญสิกขา = การฝึกอบรมปัญญาให้รู้แจ้งตามความเป็นจริง

ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4

1. อุฏฐานสัมปทา = ขยันหาทรัพย์ วิธีสุจริต
2. อารักขสัมปทา = รู้จักใช้และรักษาทรัพย์
3. กัลยาณมิตตตา = มีเพื่อนที่ดี
4. สมชีวิตา = เลี้ยงชีพเหมาะสมตามกำลังทรัพย์ที่หามาได้

สาราณีธรรม 6 (ธรรมเป็นเหตุระลึกถึงกัน)

1. เมตตากายธรรม = ทำดีต่อกัน
2. เมตตาวจีกรรม = พูดดีต่อกัน
3. เมตตามโนกรรม = คิดดีต่อกัน
4. สีลสามัญญตา = มีศีลบริสุทธิ์
5. ทิฏฐิสามัญญตา = มีความเห็นร่วมกันดี
6. สาธารณโภคี = ได้สิ่งของมาแบ่งกัน

โลกธรรม 8 (ธรรมดาของโลก)

1. ลาภ = มีหรือได้ลาภ
2. อลาภ = เสื่อมหรือสูญเสียลาภ
3. ยส = ได้หรือมียศ
4. อยส = เสื่อมยศ
5. ปลิสา = สรรเสริญ
6. นินทา = ติเตียน
7. สุข = มีสุข
8. ทุกข์ = มีทุกข์

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก @fieldtnp


แท็ก: CAMPUS , , , , , , , , ,

RELATED

ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก็ทำข้อสอบเต็มได้!

ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก็ทำข้อสอบเต็มได้!

น้องๆ หลายคนเวลาทำข้อสอบ Reading เจอคำศัพท์ที่มันดูอลังๆ หน่อย ก็เริ่มท้อใจแล้ว แต่ความจริง ถ้าเรารู้เทคนิคการเดาแบบหลักการณ์ก็จะรู้ว่าจริงๆ แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลย วันนี้เลยจะขอแนะนำเทคนิคการเดาคำศัพท์ โดยดูจากคำเชื่อมที่บอกคำจำกัดความ หรือ นิยาม (Definition) ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ…

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ และกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT 2563

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ และกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT 2563

เรื่องที่น้องๆ ควรรู้และต้องควรติดตามอัพเดท สำหรับกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะมีการจัดสอบขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึง รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ…

กระแสแรงติดเทรนด์ Twitter แฮชแท็ก #ทวงคืนวันสอบ และ #เลื่อนเเม่มึงสิ

กระแสแรงติดเทรนด์ Twitter แฮชแท็ก #ทวงคืนวันสอบ และ #เลื่อนเเม่มึงสิ

ถูกพูดถึงอย่างหนักมากใน Twitter ถึงเรื่องการเลื่อนวันเลือกตั้ง และการสอบ GAT/PAT ของ dek62 กับแฮชแท็กที่ว่า #ทวงคืนวันสอบ และ #เลื่อนเเม่มึงสิ จนติดเทรนด์อันดับต้นๆ กระแสแรงติดเทรนด์ Twitter #ทวงคืนวันสอบ และ #เลื่อนเเม่มึงสิ โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหนักทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่ไม่พอใจการเลื่อนวันสอบ…

นักเรียนมีเฮ “ลุงตู่” เตรียมคืนวันสอบ GAT/PAT #DEK62

นักเรียนมีเฮ “ลุงตู่” เตรียมคืนวันสอบ GAT/PAT #DEK62

หลังจากที่มีกระแสถูกพูดถึงอย่างหนักมากใน Twitter ถึงเรื่องการทวงคืนวันสอบ GAT/PAT ของ DEK62 กับแฮชแท็กที่ว่า #ทวงคืนวันสอบ จนติดเทรนด์อันดับต้นๆ เมื่อช่วง วันที่ 3-4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น โดยสาเหตุการทวงคืนวันสอบ เนื่องมาจาก ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศขยับวันสอบ GAT/PAT จากวันที่…

คืนวันสอบ GAT/PAT ของ DEK62 แล้ว เฮได้!

คืนวันสอบ GAT/PAT ของ DEK62 แล้ว เฮได้!

หลังจากรอคอยฟังข่าวดีมานาน เด็กๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ GAT/PAT ปี 2562 นี้ ได้เฮสมหวังกันแล้ว จากที่มีกระแสถูกพูดถึงอย่างหนักมากใน Twitter ในช่วงต้นมกราคมที่ผ่านมา ถึงเรื่องการทวงคืนวันสอบ GAT/PAT กับแฮชแท็กที่ว่า #ทวงคืนวันสอบ จนติดเทรนด์อันดับต้นๆ คืนวันสอบ GAT/PAT ของ DEK62 แล้ว…

ติวเข้ม สาระสำคัญน่ารู้ ข้อสอบภาษาไทย O-NET และ 9 วิชาสามัญ

ติวเข้ม สาระสำคัญน่ารู้ ข้อสอบภาษาไทย O-NET และ 9 วิชาสามัญ

สาระสำคัญน่ารู้ กับครูพี่โบว์ ที่จะมาแนะเกร็ดความรู้ภาษาไทย เทคนิคเข้ามหาวิทยาลัยแบบง่ายนิดเดียว โดยเฉพาะการสรุปสาระสำคัญข้อสอบวิชาภาษาไทยต้องทำข้อสอบอย่างไร ถึงจะได้คะแนน ของ O-NET และ 9 วิชาสามัญ ดูก่อน สนามสอบไหนก็ไม่กลัว สาระน่ารู้ ข้อสอบภาษาไทย O-NET และ…

เช็คให้ชัวร์!! ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

เช็คให้ชัวร์!! ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

จากที่ สทศ. รับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 จากเดิมสอบระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการสอบใหม่ เป็นวันที่…

ตะลุยโจทย์ PAT 2 แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ตะลุยโจทย์ PAT 2 แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

เรื่องน่ารู้ แนวข้อสอบ วิชาชีววิทยา ในเนื้อหา “เซลล์ของสิ่งมีชีวิต” โดย ครูพี่มร โดยเรื่องของเซลล์ เป็นหัวข้อพื้นฐานที่สำคัญของชีววิทยา ที่จะช่วยอธิบายว่า สิ่งมีชีวิตมีการดำรงชีวิตได้ยังไง เซลล์ มีกี่ชนิด โครงสร้างและหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์มีอะไรบ้าง เป็นต้น…

ข้อสอบชีววิทยา ตะลุยโจทย์ PAT 2 การย่อยอาหาร Digestive System

ข้อสอบชีววิทยา ตะลุยโจทย์ PAT 2 การย่อยอาหาร Digestive System

มาเรียนรู้แนวข้อสอบ วิชาชีววิทยา กันต่อ กับ ตะลุยโจทย์ PAT 2 ตอน “การย่อยอาหาร Digestive System” โดย ครูพี่มร โดยเรื่องของ การย่อยอาหาร คือการเปลี่ยนสภาพอาหารที่เราทานเข้าไป ให้กลายเป็นสารอาหารขนาดเล็ก เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารนั้นมีหลายส่วน…

X