dek 63 การศึกษา ตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา วิชาสามัญ 9 วิชา สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ สมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา

เช็คตารางสอบ ปฏิทินสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

คัดลอก URL แล้ว

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ดังนั้นเพื่อเช็คให้ชัวร์! เรามาเช็คปฏิทินการสมัครสอบ และตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563 รวมถึงรูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบด้วย เพื่อน้องๆ จะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ และทบทวนเนื้อหาได้ครบถ้วนมากขึ้น

เช็คตารางสอบ ปฏิทินสมัครสอบ
วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563


ปฏิทินสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา

ลงทะเบียนขอรหัสผ่านเข้าระบบ : 5 – 19 ธันวาคม 2562   >> ลิ้งค์สมัคร <<

สมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เลือกวิชา เลือกเขต/อําเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ : 5 – 19 ธันวาคม 2562

พิมพ์ใบสมัครสอบ ชําระเงินค่าสมัครสอบ : 5 – 20 ธันวาคม 2562

ตรวจสอบสถานะการชําระเงิน และการเลือกจังหวัดและเขต/อำเภอในการสอบ : 5 – 20 ธันวาคม 2562

ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ : 5 – 21 ธันวาคม 2562

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ : 17 มกราคม 2563

จัดการทดสอบ : 14 – 15 มีนาคม 2563

ประกาศผลสอบ  :  5 เมษายน 2563

ตารางสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

เวลา 08.30 – 10.00 น. รหัสวิชา 69 วิชาชีววิทยา

เวลา 11.00 – 12.30 น. รหัสวิชา 49 วิชาฟิสิกส์ / รหัสวิชา 99 วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เวลา 13.30 – 15.00 น. รหัสวิชา 09 วิชาภาษาไทย

เวลา 15.30 – 17.00 น. รหัสวิชา 19 วิชาสังคมศึกษา

วันอาทิตย์ 15 มีนาคม 2563

เวลา 08.30 – 10.00 น.

-รหัสวิชา 39 วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

-รหัสวิชา 89 วิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

เวลา 11.00 – 12.30 น. รหัสวิชา 29 วิชาภาษาอังกฤษ

เวลา 13.30 – 15.00 น. รหัสวิชา 59 วิชาเคมี

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา

รูปแบบข้อสอบ : แบบปรนัย

  • วิชาภาษาไทย รวม 50 ข้อ 100 คะแนน

1.หลักการใช้ภาษา
-การสะกดคำ
-การใช้คำตรงความหมาย
-ความหมายตรง/อุปมา
-ภาษากำกวม
-สำนวน
-ระดับภาษา
-ประโยคสมบูรณ์
-เจตนาของประโยค
-คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
-ราชาศัพท์

2.การพูด การฟัง
-จุดประสงค์ในการพูด
-ข้อความถาม-ตอบที่สัมพันธ์กัน
-บุคลิกของผู้พูด

3.การเขียน
-การเรียงลำดับข้อความ
-การเรียงความ
-โวหาร
-การแสดงเหตุผล
-การแสดงทรรศนะ
-การโต้แย้ง
-การโน้มน้าวใจ

4.การอ่าน
-การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
-การจับใจความ / การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
– การตีความ
– การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน
– การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
– การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
– ท่าที / น้ำเสียง / อารมณ์ความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้เขียน

  • วิชาสังคมศึกษา รวม 50 ข้อ 100 คะแนน

1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

-ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมร่วมกันอย่างสันติสุข

– การปฎิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ

2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

-หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข

-การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.เศรษฐศาสตร์

-บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ

-สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

4. ประวัติศาสตร์

-เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ

-พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์

-ชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและความเป็นไทย

5.ภูมิศาสตร์

-โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

-ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้ เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • วิชาภาษาอังกฤษ รวม 80 ข้อ 100 คะแนน

1.Listening-Speaking Skills

-Situation dialogues

2. Reading Skills

-Graph/chart/diagram/table

-Different Types of Texts

3. Writing skills

– Paragraph Completion

– Paragraph Organization

  • วิชา คณิตศาสตร์ (1) รวม 30 ข้อ 100 คะแนน

1.ความรู้พื้นฐาน เซตและการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น

2.ระบบจำนวนจริง
-จำนวนเต็ม การหารและขั้นตอนการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
-จำนวนจริง การแก้สมการ และอสมการของพาหุนามตัวแปรเดียวและในรูปค่าสัมบูรณ์
-จำนวนเชิงซ้อน การดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n การแก้สมการพหุนามที่มีรากที่เป็นจำนวนเชิงซ้อน

3.เรขาคณิต
-เรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา
-เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ การบวก ลบ คูณเชิงเส้นสเกลาร์ และการคูณเชิงเวกเตอร์
-ตรีโกณมิติ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ และฟังก์ชั่นผกผัน สมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์ และไซน์

4.พีชคณิต
– สมบัติเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ การดำเนินการตามแถว การหาตัวแปรผกผันการคูณของเมทริกซ์และการแก้ระบบสมการ
– ฟังก์ชันเอกโพเนนเซียล เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ สมบัติของเลขยกกำลัง ฟังก์ชั่นเอกโพเนนเซียล สมการ และอสมการเอกซ์โพเนนเซียล
-ฟังก์ชันลอการิทีม และสมบัติของลอการิทีม ฟังก์ชันลอการิทีม สมการและอสมการลอการิทีม

5.ความน่าจะเป็นและสถิติ
-ความน่าสนใจ วิธีการเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม ความน่าจะเป็น และกฎพื้นฐานที่สำคัญ
-การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งที่และการวัดการกระจายของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล

6.แคลคูลัส
-ลำดับและอนุกรม การลู่เข้าของลำดับและอนุกรม
-ลิมิต และความต่อเนื่อง
-อนุพันธ์ และสมบัติของอนุพันธ์ ความชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ การประยุกต์
-ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

7.ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
-เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในสาระที่ 1-6 เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

  • วิชาฟิสิกส์ รวม 25 ข้อ 100 คะแนน

1.กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่

2.สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล คลื่น แสง เสียง

3.ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

4.แม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำ มอเตอร์/ไดนาโม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

5.ฟิสิกส์ยุคใหม่ แบบจำลองอะตอม ฟิสิกส์ควอนตัม สมการปฎิกิริยา นิวเคลียร์การสลายตัวของนิวเคลียส

  • วิชาเคมี รวม 50 ข้อ 100 คะแนน

1. อะตอมและตารางธาตุ
2. พันธะเคมี
3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฎิกิริยาเคมี
5. ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7. สมดุลเคมี
8. กรด-เบส
9. ไฟฟ้าเคมี
10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
11. เคมีอินทรีย์
12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
13. สารชีวโมเลกุล

  • วิชาชีววิทยา รวม 80 ข้อ 100 คะแนน

1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
2.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

  • วิชาคณิตศาสตร์ (2) รวม 30 ข้อ 100 คะแนน

1.จำนวนจริงและการดำเนินการ
2. การวัด
3. พีชคณิต
4.ความน่าจะเป็น

  • วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวม 50 ข้อ 100 คะแนน

1.พันธุกรรม
2.สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3.อยู่ดีมีสุข
4.อยู่อย่างปลอดภัย
5.ธาตุและสารประกอบ
6. ปฏิกิริยาเคมี
7.สารชีวโมเลกุล
8.ปิโตรเลียม
9.พอลิเมอร์
10.การเคลื่อนที่
11.แรงในธรรมชาติ
12.คลื่นกล
13.เสียง
14.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
15.พลังงานนิวเคลียร์
16.โครงสร้างโลก
17.การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
18.แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
19.ธรณีประวัติ
20.กำเนิดเอกภพ
21.ดาวฤกษ์
22.ระบบสุริยะ
23.เทคโนโลยีอวกาศ
24.กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ สทศ. วิชาสามัญ 9 วิชา

-โทรศัพท์ 02-217-3800 / โทรสาร 02-219-2996 (ระบบอัตโนมัติ) ในวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. วันหยุดทำการ (วันเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (การบริการในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

– ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง >> กลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

– ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สทศ. ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (การบริการในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

ที่มาข้อมูล รูปแบบข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบวิชาสามัญ 9 วิชา


แท็ก: CAMPUS , , , , , ,

RELATED

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

บริษัท BestKru เป็นบริษัทประเภท marketplace ติวเตอร์ในไทยที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน บริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ BestStartup.Asia บริษัทที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจากการแสดงผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ประวัติการเติบโต การจัดการ และประโยชน์ต่อสังคมของบริษัทนั้นๆ BestKru รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกคัดเลือกครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกคัดเลือกในรายการนี้ด้วย…

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

ไฮไลท์เด่น CMMU หลักสูตร 2 ปริญญา” หรือ “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ในระยะเพียง 1.7 ปี

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

ตามไปดู 4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ ที่ใช้รับมือปัญหาช่วงโควิด-19 มีแนวทางรับมือเพื่อลดช่องว่างการเรียนรู้ให้เด็กๆ อย่างไรบ้าง

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา Dek64 พบ 5 หลักสูตรที่นักศึกษาไทยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาประกาศแจกชุดอุปกรณ์การเรียนที่บ้านกว่า 7 แสนชุด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

การเรียน หมากล้อม ระดับตั้งแต่ 8 คิวขึ้นไป ทำให้มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน และอาจทำให้ผลการเรียนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษดีขึ้นด้วย

3 สายอาชีพมาแรง! เสี่ยงตกงานน้อยในยุคโควิด ต้องเรียนหรือฝึกทักษะอะไรบ้าง?

3 สายอาชีพมาแรง! เสี่ยงตกงานน้อยในยุคโควิด ต้องเรียนหรือฝึกทักษะอะไรบ้าง?

อาชีพทางเลือกใหม่ สายอาชีพมาแรง! ไม่ต้องกลัวตกงาน ในยุค Wellness Society มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

X