CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 คอร์สเรียนออนไลน์ น่าสนใจ จากจุฬาฯ เดือนเมษายน 2565

เรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาในวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจกับหลักสูตร CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ ประจำเดือนเมษายน 2565

Home / CAMPUS / 6 คอร์สเรียนออนไลน์ น่าสนใจ จากจุฬาฯ เดือนเมษายน 2565

เรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาในวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจกับหลักสูตร CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป มีรายวิชาอะไรบ้างไปดูกัน

รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนมีดังนี้

1.การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง รุ่นที่ 1

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Fostering Self-Directed Learning) เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมโนทัศน์ หลักการ เป้าหมาย และความเป็นมาของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในโลกยุคใหม่ คุณลักษณะของผู้เรียนผู้ใหญ่ กระบวนการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้นำการส่งเสริมการเรียนรู้

ลงทะเบียนเรียน : https://mooc.chula.ac.th/courses/271

2.เศรษฐกิจเกษตร รุ่นที่ 2

วิชาเศรษฐกิจเกษตร จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับการเกษตร โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรของไทย การผลิต การจัดการผลผลิต การตลาดสินค้าการเกษตร การวิเคราะห์การตลาด การจัดการสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แบบจำลองการผลิต ระบบอุปสงค์และอุปทาน ปัจจัยของราคาและปริมาณของสินค้า สหกรณ์การเกษตร สินเชื่อการเกษตร การจัดการสินค้าการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้นเพื่อเป็นการแผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการการเกษตรให้แก่ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ประกอบการทำงาน

ลงทะเบียนเรียน : https://mooc.chula.ac.th/courses/211

3.Kanji Cool Kit Round 2 : คู่คิด คันจิ ยกที่ 2 รุ่นที่ 2

วิชา Kanji Cool Kit Round 2 : คู่คิด คันจิ ยกที่ 2 จะมีเนื้อหาทั้งหมด 4 บทเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับอักษรคันจิเบื้องต้นจำนวน 55 ตัวอักษร โดยจะประกอบไปด้วย วิธีการอ่านออกเสียง ความหมาย ตัวอย่างคำประสม รวมถึงรากบุชุที่สำคัญ เป็นต้น ผู้เรียนสามารถเลือกใช้อักษรคันจิพื้นฐานได้เพิ่มเติมอีก 55 ตัว สามารถอ่านคำศัพท์ที่มีอักษรคันจิพื้นฐานได้และเข้าใจ หรือคาดเดาความหมายได้

ลงทะเบียนเรียน : https://mooc.chula.ac.th/courses/214

4.การดูแลตนเองเพื่อการเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีมีความสุข รุ่นที่ 2

วิชา การดูแลตนเองเพื่อการเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีมีความสุข เป็นการนำเสนอความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความสุขในทุกช่วงวัย โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติต่าง ๆ ตามแนวทางการบูรณาการดูแลผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นผลผลิตจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือกับกรมอนามัย กรมการแพทย์ สำนักอนามัย สสส. ภายใต้โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย (จุฬาอารี) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สำหรับเนื้อหาวิชาจะประกอบด้วย ความรอบรู้ และการตระหนักรู้ตนเองด้านสุขภาพ กิจกรรมทางกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพดี การได้ยิน และการมองเห็น การดูแลตนเองเพื่อชะลอสมองเสื่อม การดูแลสุขภาพช่องปาก และการดูแลสุขภาพจิต เป็นต้น

ลงทะเบียนเรียน : https://mooc.chula.ac.th/courses/219

5.Introduction to Data Analytics and Big Data รุ่นที่ 6

รายวิชา Intro to Data Analytics and Big Data จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ Data Analytics หรือที่นิยมเรียนกันว่า DATA SCIENCE และ Big Data โดยจะเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร รวมถึงเทคนิคที่สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้ แม้กระทั่งขั้นตอนวิธีการทำงานหรือเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน ทั้งนี้ผู้สอนได้รวบรวมกรณีศึกษามานำเสนอให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูล Social Online รวมไปถึงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ และสุดท้ายจะแนะนำการทำ workshop ด้วยโปรแกรม rapidminer


เซต REMAX หูฟัง TRUE WIRELESS รุ่น TWS-3

หูฟังบลูทูธ REMAX แบรนด์สัญชาติอเมริกา เชื่อมต่อแบบไร้สาย ดีไซน์ทันสมัย มีให้เลือก 4 สี น้ำหนักเบา เสียงคมชัด คุณภาพระบบ Stereo ใช้งานต่อเนื่องนานสูงสุดถึง 2 ชั่วโมง ใช้งานสะดวก เพลิดเพลินกับเสียงเพลงในทุกกิจกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา

ราคา 2,898 บาท แถมฟรี ลำโพง BLUETOOTH REMAX (รุ่น RB-M11)


ลงทะเบียนเรียน : https://mooc.chula.ac.th/courses/53