คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวะมหิดล หลักสูตรน่าเรียน

วิศวะมหิดล 6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET วิศวกรไทยทำงาน-เรียนต่อได้ทั่วโลก

คัดลอก URL แล้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวสู่ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับโลก…โดย 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโลกจาก ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology สหรัฐอเมริกา พลิกโฉมวิชาชีพวิศวกรไทยสู่หน้าใหม่ในยุคดิสรัพชั่น สร้างความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานของโลก แสดงศักยภาพวิศวกรไทยที่มีคุณภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานทัดเทียมกับวิศวกรนานาประเทศ สามารถไปศึกษาต่อได้ทั่วโลก รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ EEC การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซียแปซิฟิก (APEC) และเขตข้อตกลงทางการค้าใหม่ระดับภูมิภาค (RCEP) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำเร็จที่ได้รับการรับรองจาก ABET สหรัฐอเมริกา ถึง 6 หลักสูตร ว่า แรงบันดาลใจมาจากความคิดที่ว่า

ประเทศอื่นยังทำได้ ประเทศไทยก็ทำได้ และนี่เป็นภารกิจความท้าทายเพื่อประโยชน์ต่อคนไทยและการพัฒนาประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงผนึกพลังความร่วมมือจาก 6 ภาควิชา อาจารย์และทีมงาน ได้ทุ่มเทร่วมกันเรียนรู้และพัฒนายกระดับ เตรียมความพร้อมทั้งระบบ โดยทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิเคราะห์รายละเอียด เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นโอกาส จนนำไปสู่ความสำเร็จ โดยคณะวิศวะมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานโลกรวดเดียวถึง 6 หลักสูตรจากคณะกรรมการ ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมที่จะตอบสนองนโยบายกระทรวง อว. ในการเป็นโมเดลตัวอย่างและแบ่งปันประสบการณ์พัฒนาการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แก่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้ก้าวไปด้วยกัน

6 หลักสูตร ได้รับมาตรฐานโลก ABET สหรัฐอเมริกา

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

มาตรฐาน ABET เป็นประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศอย่างไร ABET เป็นเสมือนแบรนด์ของวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การศึกษา และวิชาชีพ ประโยชน์ของ ABET มีหลายด้าน ได้แก่

  1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนไทย คนทำงานหรือนักศึกษานานาชาติ ที่เรียนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ในหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง ABET จะสามารถโอนหน่วยกิตไปยังบ้านเกิดหรือประเทศที่จะไปศึกษาต่อได้ และที่สำคัญผู้จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับในคุณภาพสากลและมีโอกาสเข้าทำงานได้ทั่วโลก
  2. ประโยชน์ต่อบุคลากร อาจารย์และนักวิจัย ทำให้หลักสูตรและมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในเวทีสากลและภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง เป็นโอกาสที่เปิดกว้างต่อความร่วมมือวิจัย แหล่งองค์ความรู้เทคโนโลยี การสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม เครือข่ายซัพพลายเชนด้านการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ในประเทศและประชาคมนานาชาติ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย และแหล่งเงินทุนพัฒนาสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่ความสำเร็จ
  3. ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทำให้สถาบันการศึกษาที่ได้การรับรองจาก ABET ได้รับความเชื่อถือ ในมาตรฐานการเรียนการสอนและการดำเนินงานรอบด้าน สามารถพัฒนาองค์กรและการจัดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การศึกษาไร้พรมแดนอย่างแท้จริง ภายใต้มาตฐาน ABET ทั่วโลกอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งช่วยยกระดับระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และการบริหารงานที่ดีเพื่อรักษาคุณภาพของการศึกษาระดับสากลไว้และขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า อย่างไม่หยุดนิ่ง
  4. ประโยชน์ต่อประเทศไทย มาตรฐาน ABET ช่วยให้มีการพัฒนาศักยภาพของวิศวกรไทยในสาขาต่างๆให้มีสมรรถนะสูง พร้อมเป็น Global Engineer สู่ระดับโลก เสริมพลังของการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้ก้าวหน้า สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคมและเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเสริมความทัดเทียมวิศวกรไทยกับวิศวกรในนานาประเทศชั้นนำ เสริมความแข็งแกร่งของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (S-Curve และ New S-Curve) รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคต่างๆ เช่น กลุ่มอาเซียน กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซียแปซิฟิก (APEC) กลุ่มความตกลงการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นต้น

ศ.เมธี เวชารัตนา นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) กล่าวว่า ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเทคโนโลยีในนานาประเทศทั่วโลก กำหนดว่าบุคลากรทางด้านนี้ต้องจบการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) เป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงคุณภาพมาตรฐาน ทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรที่ได้การรับรอง ABET ในไทยมีความเท่าเทียมกับนานาประเทศ ได้รับโอกาสไปทำงานทั่วโลก หรือเรียนต่อในระดับสากลได้ สำหรับตลาดแรงงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนไป ลองมองจีนที่ได้พัฒนาสร้างระบบรางทางรถไฟเชื่อมต่อมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเปลี่ยนภูมิภาคนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ของ Regional Business/Economy ตลาดงานวิศวกรจะขยายตัวไปทำงานในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น หากประเทศไทยปรับแนวทางให้สอดคล้องแล้ว ABET ก็มีส่วนช่วยเตรียมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงให้พร้อมทำงานรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ผ่านมาคนไทยเก่งๆ มักย้ายไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ จะทำอย่างไรให้คนเก่งมาพัฒนาประเทศของเรา ดังนั้น ABET จะช่วยดึงดูดให้เยาวชนไทยและประเทศเพื่อนบ้านมาเรียนมากขึ้น ในอนาคตหากสถาบันการศึกษาอื่นต้องการผ่านมาตรฐาน ABET ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากประเทศไทยมีโมเดลมหาวิทยาลัยที่ได้ ABET มีกำลังคนที่จะช่วยชี้แนะการยกระดับสู่ ABET ได้แล้ว

รศ.ดร.วีระ จันทร์คง สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) กล่าวว่า สมาคมฯ เป็นองค์กรวิชาชีพในสหรัฐ รู้สึกภาคภูมิใจ และยินดีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทยได้รับการรับรอง ABET ความสำเร็จมาจาก 4 ประการ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก (Drivers) คือ 1. มีความเชื่อมั่นในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับภาควิชา อาจารย์และทีมงาน ว่าจะได้รับประโยชน์ต่อผู้เรียน องค์กรการศึกษาและประเทศชาติ 2. มีแชมเปี้ยน หรือทีมทำงานที่ทุ่มเทและร่วมมือกัน 3. การดำเนินงานด้วยความเข้าใจและประสิทธิภาพ 4. ประสานความร่วมมือ พัฒนาและแก้ไขให้เกิดพลังอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง

ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ 2 กองการต่างประเทศ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สรุปท้ายว่า โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ให้ได้รับการรับรองจาก ABET เฟส 1 นับว่าเป็นโครงการนำร่อง หรือ Sandbox ที่ลงทุนน้อยแต่สามารถบรรลุผลสำเร็จถึง 9 หลักสูตร โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ABET มากที่สุด 6 หลักสูตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 หลักสูตร ม.เชียงใหม่ 1 หลักสูตร และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 1 หลักสูตร สำหรับโครงการ เฟส 2 นั้น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อยู่ระหว่างเตรียมแผนงานสำหรับปี 2568 ถึง ปี 2569 โดยตั้งเป้าหมายจะยกระดับสู่มาตรฐาน ABET ให้ได้จำนวน 20 หลักสูตร ต่อไป


แท็ก: CAMPUS , , , , ,
WRITER

RELATED

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

ไฮไลท์เด่น CMMU หลักสูตร 2 ปริญญา” หรือ “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ในระยะเพียง 1.7 ปี

วิศวะมหิดล คว้ารางวัลในญี่ปุ่น ผลงานต้นแบบดาวเทียม MINERVA CubeSat พัฒนา “ยา” ป้องกันดีเอ็นเอมนุษย์จากรังสีอวกาศ

วิศวะมหิดล คว้ารางวัลในญี่ปุ่น ผลงานต้นแบบดาวเทียม MINERVA CubeSat พัฒนา “ยา” ป้องกันดีเอ็นเอมนุษย์จากรังสีอวกาศ

สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ทีมนักศึกษาคนรุ่นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลนานาชาติ The 7th Mission Idea Contest

“จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทย์ และสาธารณสุขมหาบัณฑิต หลักสูตรแรกในไทย

“จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทย์ และสาธารณสุขมหาบัณฑิต หลักสูตรแรกในไทย

เรียนจบสองปริญญาได้ใน 6 ปี "จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบ ทันตแพทย และสาธารณสุขหลักสูตรแรกในไทย เพื่อพัฒนาสาธารณสุขในชุมชนและภูมิภาค

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS – สิงคโปร์ ยืนหนึ่งในเอเชีย 4 ปีติด

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS – สิงคโปร์ ยืนหนึ่งในเอเชีย 4 ปีติด

10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS World University Rankings: Asia ประจำปี 2022 ถือเป็นปีที่ 14 แล้ว

เรียนเปลี่ยนชีวิต! เคล็ดลับ“สกิล” จาก 3 นักบริหารรุ่นใหม่ พลิกธุรกิจให้ปังจากวิกฤตโควิด-19

เรียนเปลี่ยนชีวิต! เคล็ดลับ“สกิล” จาก 3 นักบริหารรุ่นใหม่ พลิกธุรกิจให้ปังจากวิกฤตโควิด-19

3 ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า จากรั้ววิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิด ในการพลิกธุรกิจและการทำงานของตนฝ่าวิกฤตโควิด-19

2 ศิษย์เก่า CMMU แชร์ประสบการณ์จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส

2 ศิษย์เก่า CMMU แชร์ประสบการณ์จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส

แชร์ประสบการณ์ จากเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยน โกอินเตอร์ทำงานที่บังกลาเทศ-ฝรั่งเศส กลยุทธ์การรับมือและองค์ความรู้จากสิ่งที่เรียน

3 เหตุผลทำไมต้องเรียน “รู้เท่าทันการพนัน” ที่ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

3 เหตุผลทำไมต้องเรียน “รู้เท่าทันการพนัน” ที่ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

KMITL เปิดคลาสพิเศษ ‘รู้เท่าทันการพนัน’ หรือ ‘GAMBLING LITERACY’ หนึ่งในวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) เสริมสร้างทักษะ Soft Skill เพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับนักศึกษาก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา Dek64 พบ 5 หลักสูตรที่นักศึกษาไทยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

X