การจัดอันดับ คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ อันดับ 1 ในไทย Top 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ TOP 100 ของโลก

ทันตแพทย์จุฬาฯ อันดับ 1 ในไทย Top 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ TOP 100 ของโลก

Home / CAMPUS / คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ อันดับ 1 ในไทย Top 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ TOP 100 ของโลก

คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ อันดับ 1 ในไทย Top 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ TOP 100 ของโลก การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกสาขาทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ในประเทศไทย Top 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ TOP 100 ของโลกในสาขาทันตแพทยศาสตร์ จากการ จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Scimago Instituion Ranking by subjects 2021, Academic Ranking of World Universities by subjects และ QS University Ranking by Subjects 2021 ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จและความเป็นผู้นำด้านทันตแพทยศาสตร์ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการระดับนานาชาติของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในสาขาทันตแพทยศาสตร์ในครั้งนี้อาศัยตัวชี้วัดที่แตกต่างกันดังนี้

Academic Ranking of World Universities by subjects พิจารณาจาก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

  • งานวิจัยคุณภาพสูงที่ตีพิมพ์ในระดับ Quartile 1 (30 คะแนน)
  • การอ้างอิงทางวิชาการ (30 คะแนน)
  • ความร่วมมือกับต่างประเทศ (10 คะแนน)
  • งานวิจัยในวารสารระดับสูงที่เป็นที่ยอมรับ (30 คะแนน)
  • และบุคลากรที่ได้รับรางวัลที่เป็นที่ยอมรับ (30 คะแนน)

นส่วนของการจัดอันดับโดย QS Ranking by subjects พิจารณา 4 ตัวชี้วัด ได้แก่

  • ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%)
  • ความมีชื่อเสียงต่อผู้จ้างงาน (10%)
  • การอ้างอิงผลงานวิจัย (30%)
  • และค่า H-index ซึ่งวัดจากจำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และการอ้างอิงบทความเหล่านั้น (30%)