ภาษาไทย เกร็ดความรู้

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

คำว่า กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

Home / CAMPUS / กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

คำว่า กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใช้คำว่า “กราบเรียน” กับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง?

 1. ประธานองคมนตรี
 2. นายกรัฐมนตรี
 3. ประธานรัฐสภา
 4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
 5. ประธานวุฒิสภา
 6. ประธานศาลฎีกา
 7. ศาลรัฐธรรมนูญ
 8. ประธานศาลปกครองสูงสุด
 9. ประธานกรรมการเลือกตั้ง
 10. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 11. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 12. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 13. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 14. อัยการสูงสุด
 15. รัฐบุรุษ

ทั้งนี้การใช้คำว่ากราบเรียน กับบุคคลในตำแหน่งต่างๆ ยังมีการระบุด้วยว่า ควรใช้คำสรรพนาม และคำลงท้ายดังต่อไปนี้ด้วย

สรรพนามที่ใช้ ได้แก่

 • ข้าพเจ้า
 • กระผม-ผม
 • ดิฉัน-ท่าน

คำลงท้าย

 • ขอแสดงความนับถือ

ที่มา : Thammasat University Library, gad.moi.go.th

X