ม.เชียงใหม่ วิศว Robotics & AI วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรน่าเรียน

รู้จัก! หลักสูตรใหม่ วิศว Robotics & AI ม.เชียงใหม่ จบออกมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

สาขาวิชาน่าสนใจ ม.เชียงใหม่ เปิดสอน หลักสูตรใหม่ วิศว Robotics & AI เรียนเกี่ยวกับ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ รองรับความก้าวหน้าเทคโนโลยี ความต้องการของตลาดในอนาคต

Home / CAMPUS / รู้จัก! หลักสูตรใหม่ วิศว Robotics & AI ม.เชียงใหม่ จบออกมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ชื่อว่า วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพด้านวิศวกร รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดในอนาคต ใครที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนหลักสูตรนี้มาอ่านข้อมูลเบื้องต้นกันว่า เรียนอะไร จบแ้วไปทำงานอะไรได้บ้าง

หลักสูตรใหม่ วิศว Robotics & AI ม.เชียงใหม่ สาขาวิชาตอบโจทย์โลกแห่งนวัตกรรม

ในโลกยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่เข้ามาตอบสนองต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน และได้ถูกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ อย่างแพร่หลาย และเมื่อความฉลาดของระบบ AI นำไปสู่การสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ที่จะตอบโจทย์โลกแห่งนวัตกรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศต้องการบุคลากร มาพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้เปิด หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพด้านวิศวกร รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดในอนาคต

จุดเด่นของหลักสูตรเน้นการเรียนแบบ Project-based Learning

หลักสูตร Robotics & AI หรือ วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เรียนเกี่ยวกับการสร้างระบบฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับระบบ AI ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์

ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จุดเด่นของหลักสูตรจะเน้นการเรียนแบบ Project-based Learning เริ่มจากพื้นฐานสู่การทำโปรเจกต์ประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะจริงๆ และผู้เรียนสามารถวางแผนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้หลากหลายถึง 4 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใช้เวลาเรียนจบภายใน 1 ปี

เรียนจบแล้ว ทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์หรือปัญญาประดิษฐ์ได้หลายอย่าง เช่น

  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • วิศวกร Machine Learning
  • นักวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบหุ่นยนต์ เป็นต้น

ผลงานด้าน AI ม.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีผลงานด้าน AI หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ที่ออกรับใช้สังคมอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในวงการแพทย์และภาคอุตสาหกรรม เช่น

  • CMU Aiyara หุ่นยนต์ขนส่งในหอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
  • หุ่นยนต์เก็บมะม่วงช่วยเกษตรกร
  • และผลงานต่างๆ อีกมากมายซึ่งเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งการส่งประกวดหุ่นยนต์ของนักศึกษา เพื่อแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติ

ซึ่งตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการบ่มเพาะศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการได้ และลงมือทำจริง ที่สำคัญเป็นการยกระดับการศึกษา และเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตไทย ให้เข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี AI ที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ ในการสร้างโอกาสและพัฒนาสังคมรอบด้านได้อย่างยั่งยืนในอนาคต สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.cmu.ac.th/

X