คอร์สเรียนฟรี คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์

น่าเรียน 10 คอร์สเรียนฟรี ไม่เกิน 10 ชั่วโมง มีใบเซอร์ให้ด้วยเมื่อเรียนจบ

คัดลอก URL แล้ว

มาอัปสกิล เพิ่มทักษะความรู้ พัฒนาตัวเองกันดีกว่า แบ่งเวลาที่ว่างจากการเรียนหรือการทำงานหลัก แล้วคลิกไปเรียนออนไลน์กันได้เลย ในที่นี้ขอรวบรวม 10 คอร์สเรียนฟรี เรียนไม่เกิน 10 ชั่วโมง มีใบเซอร์ให้ด้วยเมื่อเรียนจบ มาให้เพื่อนๆ ลองเลือกไปลงเรียนกัน มีอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้า

10 คอร์สเรียนฟรี ไม่เกิน 10 ชั่วโมง เรียนจบได้ใบเซอร์

1.จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน | Cross-cultural psychology at work SWU

ความหมาย ความสำคัญ และอิทธิผลของวัฒนธรรมของชาติต่อการทำงานร่วมกันของบุคคลในที่ทำงาน ความเชื่อในชาติพันธ์นิยม ความฉลาดทางวัฒนธรรมและสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคคล การสื่อสารและความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงานและการบริหารจัดการความขัดแย้ง วัฒนธรรมองค์กร ผู้นำและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ : 8 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 48 นาที)

คุณสมบัติผู้เรียน

 • นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

 • กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

สมัครเรียน : คลิกที่นี่

2.การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-2 (Korean Listening – Speaking 1-2)
PSU

การฝึกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด: 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 4 ชั่วโมง 55 นาที และ จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 2 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

 • แบบทดสอบก่อนเรียน 10%
 • แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 50%
 • กิจกรรม Discussion แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์ เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

สมัครเรียน : คลิกที่นี่

3.ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ | Describing figures in English
CU

 1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ตาราง กราฟ และชาร์ต
 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักประโยคและวลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ตาราง กราฟ และชาร์ต
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการเขียนบรรยายตาราง กราฟ และชาร์ตเป็นภาษาอังกฤษ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด : 10 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนเรียน

 • สำหรับผู้เรียนทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้าเรียนได้ทันทีแม้ไม่มีความรู้มาก่อน เพราะผู้สอนอธิบายเป็นภาษาไทย ด้วยตัวอย่างจากภาพกราฟ และตาราง สามารถเข้าใจได้
 • สำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาเพื่อการนำไปใช้จริงควรมีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสามารถเขียนประโยคได้ ทั้งนี้ในเนื้อหาวิชามีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ผู้สนใจประเมินและวางแผนการศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้ เนื้อหาวิชาจึงเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัย

เกณฑ์การวัดผล

 • เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50%

สมัครเรียน : คลิกที่นี่

4.การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง | Creation of Good Feeling for Oneself
CMU

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์และการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง หลักการและเทคนิคการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตนเอง ได้แก่ การคิดในทางบวก การสร้างความเข้มแข็งในตนเอง และการพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริง รวมถึงกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้อาศัยอยู่ได้ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด: 10 ชั่วโมง (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

คุณสมบัติผู้เรียน

 • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

 • เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

สมัครเรียน: คลิกที่นี่

5.จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง | Applied Psychology to Work through Success Happiness and Wealth CMU

รายวิชาที่อธิบายถึงจิตวิทยาประยุกต์ในทำงาน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความหลากหลายในที่ทำงาน การยศาสตร์ (Ergonomics) และการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ทำงานกับสุขภาพจิต และการจัดการทางการเงินสำหรับคนทำงาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

 • จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

คุณสมบัติผู้เรียน

 • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

 • เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
 • ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

สมัครเรียน: คลิกที่นี่

6. การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร Listening and Speaking for Communication

การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้เรียน

 • ประชาชน/บุคคลทั่วไป (MOOC), Mahidol students

นโยบายการวัดประเมินผล

 • ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 50%

สมัครเรียน : คลิกที่นี่

7.การออกแบบ Infographic | Infographic Design SWU

การศึกษา ภาพกับการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ รูปแบบของ Infographic ตัวอย่าง Infographic ที่น่าสนใจ เนื้อหาที่ใช้ในการสร้าง Infographic และเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง รวมถึงการออกแบบ และการฝึกปฏิบัติในการสร้าง Infographic ด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์และออฟไลน์

จำนวนชั่วโมงที่นำแนะต่อสัปดาห์: 1 ชัวโมง/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้เรียน

 • นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

เกณฑ์การประเมิน

 • การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทําแบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย 70%
 • การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทํากิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

สมัครเรียน: คลิกที่นี่

8.การคิดสร้างสรรค์ | Creative Thinking CU

ผู้เรียนสามารบอกความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสำหรับครูในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการประเมินความคิดสร้างสรรค์

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด : 6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงวีดิทัศน์) โดยเรียน 1.30 – 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนทั่วไป

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

 • ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

สมัครเรียน: คลิกที่นี่

9.เทคนิคการเป็นวิทยากร

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการเป็นวิทยากร ปฐมบทการเป็นวิทยากร การวางแผนอาชีพวิทยากร มนุษยสัมพันธ์และการสมาคมสำหรับวิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพของวิทยากร หลักการพูดในชุมชน ทักษะการพูดของวิทยากร เทคนิคการนำเสนอ จิตวิทยาการเรียนรู้ในการอบรม เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสร้างและพัฒนาหลักสูตรอบรม การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการสอน สื่อและเครื่องมือสำหรับการอบรม และการวัดประเมินผลติดตามสำหรับการอบรม

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด: 15 ชม. (อันนี้เกิน 10 ชม. มานิดหน่อยแต่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากมีสกิลวิทยากร)

คุณสมบัติผู้เรียน: จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขี้นไป ฟัง พูด อ่านและเขียนได้ นักศึกษา/ข้าราชการ/บุคคลทั่วไป

การวัดประเมินผล

 • ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผลการประเมินเกิน 80%

สมัครเรียน : คลิกที่นี่

10.Design Thinking

หลักสูตร กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม : ทักษะสำคัญของการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมคือ Design Thinking ซึ่งมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ Empathize ,Define, Idea, Prototype and Test รู้จัก Design Thinking ทักษะสำคัญที่นำมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม เข้าใจวิธีการสร้างไอเดีย (Idea) ที่หลากหลาย ด้วยวิธีการแบบ Design Thinking นำความคิดเชิงออกแบบ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน

จำนวนชั่วโมงการเรียน: ระยะเวลารวม 60 นาที

หลักสูตรนี้เหมาะกับ : นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจเป็นสตาร์ทอัพ

เกณฑ์การประเมินผลการรับวุฒิบัตร

 • เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนโดยรวมทั้งหมด

สมัครเรียน: คลิกที่นี่

และทั้งหมดนี้คือ คอร์สเรียนออนไลน์ น่าสนใจ ในการเสริมทักษะพัฒนาสกิลในด้านต่างๆ มาให้ทุกคนได้ลองเลือกไปเรียนกัน เรียนจบมีใบเซอร์รับรองให้ด้วย ใช้เวลาในการเรียนไม่นานมาก ลองแบ่งเวลาเรียนกันได้เลย


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

6 คอร์สเรียนออนไลน์ น่าสนใจ จากจุฬาฯ เดือนเมษายน 2565

6 คอร์สเรียนออนไลน์ น่าสนใจ จากจุฬาฯ เดือนเมษายน 2565

เรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาในวิชาต่างๆ ที่น่าสนใจกับหลักสูตร CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ ประจำเดือนเมษายน 2565

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

บริษัท BestKru เป็นบริษัทประเภท marketplace ติวเตอร์ในไทยที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน บริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ BestStartup.Asia บริษัทที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจากการแสดงผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ประวัติการเติบโต การจัดการ และประโยชน์ต่อสังคมของบริษัทนั้นๆ BestKru รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกคัดเลือกครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกคัดเลือกในรายการนี้ด้วย…

12 คอร์สออนไลน์น่าเรียน เน้นพัฒนาทักษะให้พร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

12 คอร์สออนไลน์น่าเรียน เน้นพัฒนาทักษะให้พร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

คอร์ส CUVIP จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม 2565 เน้นการเรียนพัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

11 คอร์สเรียนฟรี ภาษาที่สาม จาก ม.สงขลานครินทร์󠁧󠁢󠁥 น่าเรียนทุกคอร์ส

11 คอร์สเรียนฟรี ภาษาที่สาม จาก ม.สงขลานครินทร์󠁧󠁢󠁥 น่าเรียนทุกคอร์ส

เรียนฟรีอัปสกิลภาษา! แนะนำ 11 คอร์สเรียน ภาษาที่สาม ถือว่าเป็นสกิลที่สำคัญเพราะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลก เพิ่มโอกาสในการทำงานได้มากขึ้นไปอีก

วัยเด็ก วัยทำงาน อาจเสี่ยง เบาหวานขึ้นจอตา โดยไม่รู้ตัว

วัยเด็ก วัยทำงาน อาจเสี่ยง เบาหวานขึ้นจอตา โดยไม่รู้ตัว

เรียนออนไลน์ หรือ Work From Home นั่งหน้าจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์อยู่บ้านนาน ๆ กินอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลมากเกินไป ขาดการออกกำลังกาย เสี่ยงโรคเบาหวาน

รู้จัก 3 แพลตฟอร์มฝึก Future skill จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

รู้จัก 3 แพลตฟอร์มฝึก Future skill จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

แพลตฟอร์มและหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะที่น่าสนใจจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

10 กรุ๊ป LINE OpenChat น่าติดตาม ช่วยเสริมสกิล อัปเดตความรู้รอบด้าน

10 กรุ๊ป LINE OpenChat น่าติดตาม ช่วยเสริมสกิล อัปเดตความรู้รอบด้าน

อัปเดตสาระความรู้แบบฟรีๆ ช่วงอยู่บ้าน 10 กรุ๊ป LINE OpenChat น่าติดตาม รวมผู้คนที่สนใจและ มีความชอบในเรื่องเดียวกันมาแบ่งปันพูดคุยตลอด 24 ชม.

เจาะลึกโลก “นางงาม กับคอร์สภาษาสเปน” อักษรฯ จุฬาฯ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

เจาะลึกโลก “นางงาม กับคอร์สภาษาสเปน” อักษรฯ จุฬาฯ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

อักษรฯ จุฬาฯ ชวนผู้สนใจติวเข้มภาษา และวัฒนธรรมสเปน ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน กับคอร์สแรกในประเทศไทย “ภาษาสเปนกับนางงาม”

หมอประเสริฐ ฝากคำถามชวนคิดให้คุณพ่อคุณแม่ เด็กอนุบาลเรียนออนไลน์ ได้อะไร?

หมอประเสริฐ ฝากคำถามชวนคิดให้คุณพ่อคุณแม่ เด็กอนุบาลเรียนออนไลน์ ได้อะไร?

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังหนักใจกับปัญหาเรื่องการศึกษาของลูก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก และวิธีรับมือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ควรทำในยุคที่พัฒนาการเด็ดถดถอย

X