ประวัติ องคมนตรีคนใหม่ เกษม จันทร์แก้ว

ประวัติ เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรีคนใหม่ 2564

ประวัติ เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรีคนใหม่ 2564 เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2481 ปัจจุบัน อายุ 83 ปี นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาวไทย

Home / CAMPUS / ประวัติ เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรีคนใหม่ 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายเกษม จันทร์แก้ว เป็นองคมนตรี ไปทำความรู้จักอ่านประวัติของเขากันให้มากขึ้น

ประวัติ เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรีคนใหม่

นายเกษม จันทร์แก้ว เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2481 ปัจจุบัน อายุ 83 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลศรีสัชชนาลัย อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีบิดาชื่อ นายนาค จันทร์แก้ว และ มารดาชื่อ นางบุญมา จันทร์แก้ว ปัจจุบันเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รวมถึงหัวหน้าภาควิชา คณบดี และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีใน พ.ศ. 2564

ภาพ : th.wikipedia

ประวัติการศึกษา ดังนี้

 • ประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดตลิ่งชัน
 • มัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม
 • เตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศก
 • สำเร็จปริญญาตรีวนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สำเร็จปริญญาโทสาขา Watershed Management จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด
 • สำเร็จปริญญาเอกในสาขา Forest Hydrology จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันใน

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนเกษียณอายุราชการ
 • เคยเป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 • คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิหลายมหาวิทยาลัย
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 • ทั้งนี้นายเกษมยังเคยเป็นที่ปรึกษารัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ด้วย

ผลงานที่ผ่านมา

 • ส่วนใหญ่เป็นด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผลงานเด่น คือ งานวิจัยการจัดการลุ่มน้ำและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่นสองสมัย (ปี 2536 และ 2539) จากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย

X