สอบ ก.พ. สอบข้าราชการ

สอบ ก.พ. คืออะไร สรุปการสอบ ก.พ. ภาค ก ข และ ค

สอบ ก.พ. คืออะไร สอบอะไรบ้าง ภาค ก ข และ ค เกร็ดความรู้สำหรับคนอยากทำงานราชการ

Home / CAMPUS / สอบ ก.พ. คืออะไร สรุปการสอบ ก.พ. ภาค ก ข และ ค

การสอบ ก.พ. สำหรับคนที่สนใจในการทำงานสายราชการ คงพอจะคุ้นตาผ่านหูกันมาบ้าง ในบทความนี้จะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการ สอบ ก.พ. ว่าคืออะไร สอบไปเพื่ออะไร และใครควรสอบ

สอบ ก.พ. คืออะไร เกร็ดความรู้สำหรับคนอยากทำงานราชการ

ก.พ. ย่อมาจาก

ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

สอบ ก.พ. คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ และต้องสามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคิดจะเข้าทำงานสายราชการ ต้องทำข้อสอบ ก.พ. หรือจะเรียกอีกอย่างว่า เป็นระบบกลาง ให้ผ่านก่อน ซึ่งต้องสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่กำหนด

คุณสมบัติในการสอบ ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 4 ระดับ

หน่วยงานที่จัดสอบคือ สำนักงาน ก.พ. หากจะสอบข้าราชการ ทางสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่

  1. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3. ระดับวุฒิปริญญาตรี
  4. ระดับวุฒิปริญญาโท

ย้ำอีกครั้ง! คุณสมบัติผู้สอบ: ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

การสอบ ก.พ. ต้องสอบให้ผ่านทุกภาค มีทั้งหมด 3 ภาค

ภาค ก คือ การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป สอบผ่านแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีพ

  • ทำแบบทดสอบที่วัดระดับเชาว์ปัญญา ทุกคนที่จะสอบบรรจุข้าราชการต้องสอบภาค ก (เมื่อสอบผ่านแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีพ ไม่ต้องสอบใหม่อีก) โดยการสอบ ภาค ก. จะแบ่งเป็น 3 วิชา คือ

ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป : ด้านการคิดคำนวณ และด้านการให้เหตุผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน ( ป.ตรี ป.โท ต้องทำให้ 36 ข้อขึ้นไปถึงผ่าน)
ทดสอบวิชาภาษาไทย : ด้านการเข้าใจภาษา ซึ่งจะทดสอบโดยการการอ่านและการทำความเข้าใจบทความ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา จำนวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ : ทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน ข้อสอบแยกเป็นระดับวุฒิการศึกษา

ช่วงเวลาในการสอบ ก.พ.

จัดสอบเป็นประจำทุกปี เปิดรับสมัครประมาณ มีนาคมสอบช่วง มิ.ย.-ก.ค. และประกาศผลช่วงเดือน ก.ย. ติดตามกำหนดที่แน่ชัดได้จากทางเว็บของ ก.พ. https://job.ocsc.go.th/Default.aspx

เกณฑ์การผ่านคะแนน

  • ทุกวิชาจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ 60 % และต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 50 %
  • ผู้สอบสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานต่อไปนี้แทนได้ IELTS , TOEIC , TU-GET , CU-TEP (ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 % ของการทดสอบที่จะยื่นแทน)

ก.พ. ภาค ข คือ การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ก.พ. ภาค ข หน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัคร จะเป็นทีมที่จัดสอบ คุณสมบัติผู้สอบ ต้องสอบผ่าน ภาค ก ก่อน

– เป็นการสอบเน้นใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นิติกร, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยข้อสอบจะเป็นการสอบแบบข้อเขียน และผู้สอบต้องนำหนังสือรับรองมายืนยันว่าได้สอบผ่าน ภาค ก. แล้วจึงจะสมัครได้

สอบ ก.พ. ภาค ค คือ การสอบสัมภาษณ์

สอบ ก.พ. ภาค ค หน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัครจะเป็นผู้จัดสอบ ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. แล้วเท่านั้น!

การสอบสัมภาษณ์ คือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อดูถึงความเหมาะสมกับตำแหน่ง อาจมีทดสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น ทดสอบร่างกาย ทดสอบจิตวิทยา เป็นต้น

โดยผู้สอบ ก.พ. จะต้องสอบผ่านทั้ง 3 ภาค จึงจะได้เข้าการบรรจุเข้ารับราชการ

X