“Fretwork” วัสดุตกแต่ง Façade ทางเลือกใหม่ จากแบรนด์ SCG D’COR จะรีโนเวทหรือสร้างใหม่ ก็ครบจบภายใต้ SCG D’COR Facade Solution

“Fretwork” วัสดุตกแต่ง Façade ทางเลือกใหม่ จากแบรนด์ SCG D’COR จะรีโนเวทหรือสร้างใหม่ ก็ครบจบภายใต้ SCG D’COR Facade Solution

หลายทศวรรษที่เปลี่ยนผ่านล่วงเลยสู่ปี 2021 แต่พื้นฐานงานสถาปนิกกลับเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่มากนัก หัวใจสำคัญสำหรับสถาปนิกยังคงซึ่งคำถาม…”ทำอย่างไรให้แนวคิดนำมาสู่การออกแบบที่ตรงใจและพัฒนาแบบจนก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด” เมื่อตั้งธงจากความต้องการของลูกค้า ทางเลือกในการก่อสร้าง ต่อเติมหรือตกแต่งจึงต้องเป็นไปตามแบบที่นำเสนอ ‘SCG Cement-Building Materials’ ผู้นำด้านธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จึงเข้าใจและพัฒนาบริการให้ครบวงจรแบบ One-Stop Service เกิดเป็น…