3BB สนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ตเชิงบวก แนะเลี่ยงการเกิด Mental Illness จากโซเชียลมีเดีย

3BB สนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ตเชิงบวก แนะเลี่ยงการเกิด Mental Illness จากโซเชียลมีเดีย

3BB สนับสนุนการเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์ พร้อมแนะการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกัน Mental Illness (ปัญหาทางสุขภาพจิต) ที่เกิดจากใช้โซเชียลมีเดียมากเกินไป นับเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าสู่ประเทศไทย จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการระบาดระลอก 4 และมีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นตามลำดับ…