Greasy Cafe ถ่ายทอดความรู้สึกในใจผ่านซิงเกิลใหม่ “อิสรภาพ…ไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ”

Greasy Cafe ถ่ายทอดความรู้สึกในใจผ่านซิงเกิลใหม่ “อิสรภาพ…ไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ”

MV “อิสรภาพ…ไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ” จาก “Greasy Cafe” สร้างขึ้นจากแรงระเบิดในใจ ที่เราไม่อยากจํากัดความนัยว่ามันหมายถึงอะไร