GISTDA ดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

GISTDA ดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

2 ธันวาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในฐานะหน่วยงานหลักผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีอวกาศ รวมไปถึงกิจกรรมอวกาศของประเทศไทย…