3BB ขอร่วมสร้างโอกาสการทำงานและสานต่อความฝันให้ผู้พิการในสังคม

3BB ขอร่วมสร้างโอกาสการทำงานและสานต่อความฝันให้ผู้พิการในสังคม

3BB ได้ดำเนินโครงการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) มาโดยตลอดโดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนผ่านโครงการต่างๆที่บริษัทจัดทำขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม เพื่อให้องค์กรและสังคมสามารถก้าวเดินและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา 3BB จึงได้เปิดรับผู้พิการมาร่วมปฏิบัติงานกับบริษัท…