‘ในหลวง ร. 10’ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์คู่ ‘พระราชินี’ สง่างามสมพระเกียรติ

‘ในหลวง ร. 10’ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์คู่ ‘พระราชินี’ สง่างามสมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 8 พระรูป เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ด้วยความจงรักภักดี โดยประชาชนและหน่วยงานต่างๆ…