50 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ปี 2563

50 อันดับ อภิมหาเศรษฐีไทย ปี 2563

นิตยสารฟอร์บส์ ไทยแลนด์ ได้จัดอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563 จากการใช้ข้อมูลการถือหุ้นและการเงินที่ได้รับจากตระกูลและบุคคลต่าง ๆ ตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล โดยทำเนียบนี้ได้นับรวมทรัพย์สินของตระกูล ทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันในเครือญาติตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกหลายรุ่น ฟอร์บส์ทำการคำนวณทรัพย์สินของบริษัทมหาชนโดยอิงกับราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน…