พิธีเคลื่อนสรีระ “สมเด็จพระวันรัต” (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

พิธีเคลื่อนสรีระ “สมเด็จพระวันรัต” (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)

พิธีเคลื่อนสรีระเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มายังอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ