จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 พันบาท ครั้งเดียว 20 ก.ค.นี้

จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 พันบาท ครั้งเดียว 20 ก.ค.นี้

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19 เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ