พาณิชย์ ยืนยัน! ไม่มีมาตรการห้ามขนย้ายข้าวเปลือกข้ามเขต

พาณิชย์ ยืนยัน! ไม่มีมาตรการห้ามขนย้ายข้าวเปลือกข้ามเขต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่ได้ห้ามขนข้าวเปลือกข้ามเขตจังหวัด นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยอ้างว่า กระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการจำกัดสิทธิการคุมเข้มการขนย้ายข้าวเปลือก เพื่อป้องกันการปลอมปนข้าวพันธุ์ กข79 กับข้าวหอมมะลิ รวมทั้งมีกรณีเกษตรกรและโรงสีบางแห่งมีความกังวล กรณีการห้ามขนส่งข้าวเปลือกข้ามเขตนั้น เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริง เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้าและเป็นสินค้าในบัญชีควบคุมคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ…