“หอคอยงาช้าง” สำนวนนี้ มีที่มา

“หอคอยงาช้าง” สำนวนนี้ มีที่มา

“พวกอยู่หอคอยงาช้างจะเข้าใจปัญหาคนยากจนได้อย่างไร” ตัวอย่างการใช้งานสำนวนจากเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของคำว่า “หอคอยงาช้าง” ที่หลายคนคุ้นเคยกันดี ซึ่งคำว่า “หอคอยงาช้าง” นั้นมีที่มาจากในภาษาอังกฤษ ว่า Ivory Tower หรือ คำว่า หอคอย หมายถึง…