ไทยนับถอยหลังสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ในปี 2565

ไทยนับถอยหลังสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ในปี 2565

สังคมผู้สูงอายุกำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทยอยเกิดขึ้นในหลายประเทศ ในส่วนของไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้วตั้งแต่เมื่อปี 2548 และกำลังเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2565 เป็นอย่างเร็ว หรือในอีก 3 ปีนับจากนี้…