10 ธันวาคม ‘วันรัฐธรรมนูญ’ กับรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฉบับแรกของไทย

10 ธันวาคม ‘วันรัฐธรรมนูญ’ กับรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฉบับแรกของไทย

วันนี้ ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา ได้แวะบันทึกภาพอนุสาวรีย์ฯ ที่ถูกประดับตกแต่งเต็มไปดอกไม้นานาชนิดเพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ โดย อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย “วันรัฐธรรมนูญ” ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว…