วันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม ‘วันรัฐธรรมนูญ’ กับรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฉบับแรกของไทย

วันนี้ ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา ได้แวะบันทึกภาพอนุสาวรีย์ฯ ที่ถูกประดับตกแต่งเต็มไปดอกไม้นานาชนิดเพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ โดย อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย “วันรัฐธรรมนูญ” ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว…

Home / NEWS / 10 ธันวาคม ‘วันรัฐธรรมนูญ’ กับรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฉบับแรกของไทย

ประเด็นน่าสนใจ

  • 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ
  • เพื่อระลึกถึงโอกาสที่ รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

วันนี้ ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา ได้แวะบันทึกภาพอนุสาวรีย์ฯ ที่ถูกประดับตกแต่งเต็มไปดอกไม้นานาชนิดเพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

โดย อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย “วันรัฐธรรมนูญ” ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นฉบับที่ 20 ซึ่งร่างขึ้นภายหลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ คสช. ตั้งขึ้น มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน

อย่างไรก็ตาม พิธีเปิดอนุสาวรีย์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในในพิธีเปิดอนุสาวรีย์เป็นข้อความตอนหนึ่งว่า

“อนุสาวรีย์นี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งมวล เป็นต้นว่า ถนนสายต่างๆ ที่จะออกจากกรุงเทพฯ ไปยังหัวเมืองก็จะนับต้นทางจากอนุสาวรีย์นี้ ถนนราชดำเนินซึ่งเป็นแนวของอนุสาวรีย์ ก็กำลังสร้างอาคารให้สง่างามเป็นที่เชิดชูเกียรติของประเทศ และเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย จะทำให้ถนนนี้เป็นที่เชิดชูยิ่ง”

X