ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง ส.ว. จำนวน 250 คน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง ส.ว. จำนวน 250 คน

วันนี้ (14 พ.ค. 62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้…