ราชชื่อ ส.ว. 250 คน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศแต่งตั้ง ส.ว. จำนวน 250 คน

คัดลอก URL แล้ว

วันนี้ (14 พ.ค. 62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ ในจำนวน 250 รายชื่อ พบรายคนดังๆ หลายท่านเช่น

 • พลเอกปรีชา จันทร์โอชา น้องชาย พลเอกประยุทธ์
 • พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.
 • คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
 • นายคำนูน สิทธิสมาน
 • นายกล้าณรงค์ จันทิก
 • นายถวิล เปลี่ยนสี
 • หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
 • พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป
 • นายสมชาย แสวงการ
 • พลเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว
 • พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.

ประกาศ คสช. เพิ่มเติมรายชื่อสำรอง ส.ว. อีก

นอกจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๘ และมาตรา ๙๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรอง ดังต่อไปนี้

 1. นายจัตุรงค์ เสริมสุข
 2. นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
 3. นายวรินทร์ เทียมจรัส
 4. นายพัชรินทร์ ดีสวัสดิ์
 5. พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
 6. นายมงคล สุขเจริญคณา
 7. นางนฤมล โกวิน
 8. นายแดน ปรีชา
 9. นายรังสรรค์ หันสันเทียะ
 10. นายพิชัย อุตมาภินันท์
 11. นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม
 12. นายสุรจิต ชิรเวทย์
 13. นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
 14. นายสุรชัย ปิตุเตชะ
 15. นายสากล ภูลศิริกุล
 16. นายเทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
 17. นายอำนวย แหยมยินดี
 18. ว่าที่ร้อยตรี วัลลภ วัชรอำมาตย์
 19. นายณรงค์ ดวงจันทร์
 20. นายกัณฐัศ กุลวานิช
 21. นางบุญพา ลิมปะพันธุ์
 22. นางสาวสุภาภรณ์ นิรมาณการย์
 23. นายศิริชัย ปิติเจริญ
 24. นายวิเชียร รุจิธำรงกุล
 25. นายสุนทร วัฒนาพร
 26. นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
 27. นายสุกฤษฎิ์ชวิศ สฤษฎ์คุณัชญ์
 28. นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล
 29. นายถาวร มงคลเคหา
 30. นายองค์กร อมรสิรินันท์
 31. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
 32. นายปรีชา เมืองพรหม
 33. นายโกวิทย์ ทรงคุณ
 34. นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ
 35. นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
 36. นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
 37. นางสาวชลธิชา ศรีสุข
 38. นายชาลี ตั้งจีรวงษ์
 39. นายกิตติ โกสินสกุล
 40. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
 41. พลตรีพงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์
 42. นางยุพา วงศ์ไชย
 43. นางโฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์
 44. นายพงศ์พันธ์ สินผดุง
 45. นายณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก
 46. นายเสรี ศุภราทิตย์
 47. นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล
 48. นางสาวอรุณี ลิ้มมณี
 49. นายพิเชฐ คูหาทอง
 50. นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์

แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X