พริกขาดตลาด!! ทำราคาพริกพุ่ง กิโลกรัมละ 400 บาท

พริกขาดตลาด!! ทำราคาพริกพุ่ง กิโลกรัมละ 400 บาท

เกษตรกรผู้ปลูกพริก ประสบกับปัญหาพริกเป็นโรค ให้ผลผลิตน้อย ส่งผลให้พริกราคาสูงขึ้น ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี พืชผักจะมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง โดยในปีนี้พริกมีราคาสูงถึง กิโลกรัมละ 160-400 บาท…