เปิดร่างนโยบาย เร่งด่วน-หนุนแก้รัฐธรรมนูญ รัฐบาลประยุทธ 2

เปิดร่างนโยบาย เร่งด่วน-หนุนแก้รัฐธรรมนูญ รัฐบาลประยุทธ 2

เปิดนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาซึ่งมีความยาว 40 หน้าประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม…