กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ผลสอบ ONET

กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ผลสอบ ONET

ผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา   นับจากประเทศไทยเราจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กว่าสิบปีที่ผ่านมา เด็กที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็เกี่ยวพันโดยตรงกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานชุดเดียวกัน…