กรุงเทพฯ ประกาศปิด 25 สถานที่เสี่ยงโควิด-19

กรุงเทพฯ ประกาศปิด 25 สถานที่เสี่ยงโควิด-19

กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๕) ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค