กรุงเทพมหานคร ปิดสถานที่เสี่ยง โควิด-19

กรุงเทพฯ ประกาศปิด 25 สถานที่เสี่ยงโควิด-19

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๕)
  • ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
  • หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๕) โดยมีเนื้อหาว่า ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ดังต่อไปนี้

๑.ปิดสถานที่

๑.๑ สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ
๑.๒ สวนน้ำ สวนสนุก
๑.๓ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด
๑.๔ โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
๑.๕ สถานที่เล่นตู้เกม
๑.๖ ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต
๑.๗ สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
๑.๘ สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
๑.๙ สนามมวย
๑.๑๐ โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)
๑.๑๑ สนามม้า
๑.๑๒ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ
๑.๑๓ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
๑.๑๔ สนามแข่งขันทุกประเภท
๑.๑๕ สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะ
๑.๑๖ สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
๑.๑๗ สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง
๑.๑๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน
๑.๑๙ สถานเสริมความงาม (ไม่ได้รับอนุญาตเป็นคลินิกเวชกรรม) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
๑.๒๐ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส
๑.๒๑ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
๑.๒๒ สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย
๑.๒๓ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๑.๒๔ สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ
๑.๒๕ อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท โดยห้ามใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๒. สถานที่ดังต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด

๒.๑ ร้านอาหารหรือครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว
๒.๒ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์
๒.๓ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ
๒.๔ ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม
๒.๕ ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดย่อม ร้นค้าปลีกค้าส่งชุมขน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด
๒.๖ ร้านค้าปลีกค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่
๒.๗ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลา การให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
๒.๘ สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
๒.๙ คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ร้านทำเล็บ
๒.๑๐ สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
๒.๑๑ สนามกีฬา
๒.๑๒ สวนสาธารณะ ลาน -พื้นที่กิกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา
๒.๑๓ สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
๒.๑๔ สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม
๒.๑๕ สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม
๒.๑๖ สวนพฤกษศาสตร์ สวนตอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์
๒.๑๗ สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง
๒.๑๘ โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ
๒.๑๙ สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

๓. สถานที่อื่นนอกเหนือจากข้อ ๒ ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคดังต่อไปนี้

๓.๑ บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป้วยในระบบทางเดินหายใจ
๓.๒ ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
๓.๓ อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตรและจำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด
๓.๔ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
๓.๕ จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรมรวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย
๓.๖ ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่น ที่ทางราชการกำหนด

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตาม มาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปีหรืปรับไกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ และข้อ ๓ จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้กากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากที่พักอาศัย กรณีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๔) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขัดหรือแย้งกับประกาศกรุงเพมหานครฉบับนี้ ให้บังคับตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับนี้

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติรชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ยกเว้นข้อ ๑.๒๕ ให้มีผลถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

FDA สหรัฐฯ กลับมาสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 5-11 ปี อีกครั้ง

FDA สหรัฐฯ กลับมาสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 5-11 ปี อีกครั้ง

FDA สหรัฐฯ ลงความเห็นเดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5-11 ปี ระบุ มีความปลอดภัย และป้องกันโควิด-19 ได้ดี เพื่อให้เด็กกลับมาเรียนในโรงเรียน และกลับมาใช้ชีวิตวัยเด็กได้อีกครั้ง

สธ.แจงโควิด “เดลตาพลัส AY.1” ยังไม่พบข้อมูลว่ารุนแรงขึ้น

สธ.แจงโควิด “เดลตาพลัส AY.1” ยังไม่พบข้อมูลว่ารุนแรงขึ้น

*ส่วนสายพันธุ์เดลตาพลัส AY.1 ตรวจพบ 1 ราย ที่ จ.กำแพงเพชร ไม่มีข้อมูลที่บอกว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดลตาเดิม

[สรุป] โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัส AY.4.2

[สรุป] โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าพลัส AY.4.2

ผู้เชี่ยวชาญระบุ การระบาดยังพบได้ในไม่กี่ประเทศ / วัคซีน-ยา ยังคงสามารถใช้ได้ / ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่า รุนแรงกว่าเดิม

โควิด-19 วันนี้ ( 25 ต.ค.) – ติดป่วยเพิ่ม 7,706 / หาย-กลับบ้านเพิ่ม 9,532

โควิด-19 วันนี้ ( 25 ต.ค.) – ติดป่วยเพิ่ม 7,706 / หาย-กลับบ้านเพิ่ม 9,532

แนวโน้มยังคงลดลง และเป็นวันแรกในรอบกว่า 100 วันที่จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวน้อยกว่า 1 แสนราย

ผลอนามัยโพล พบคนไทยยังกังวลกับการเปิดประเทศ 94 %

ผลอนามัยโพล พบคนไทยยังกังวลกับการเปิดประเทศ 94 %

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ผลอนามัยโพล พบคนไทยยังกังวลกับการเปิดประเทศร้อยละ 94

เกาหลีใต้ เปิดนโยบาย “อยู่ร่วมกับโควิด-19” เริ่ม พ.ย. นี้

เกาหลีใต้ เปิดนโยบาย “อยู่ร่วมกับโควิด-19” เริ่ม พ.ย. นี้

หลังยอดผู้ป่วยโควิด-19 เริ่มลด / จำนวนผู้ได้รับวัคซีนแตะ 80% ของประชากร

เปิดแล้ว ลงทะเบียนเงินช่วยเหลือ แท็กซี่ – วินมอเตอร์ไซค์ 29 จ. วันนี้

เปิดแล้ว ลงทะเบียนเงินช่วยเหลือ แท็กซี่ – วินมอเตอร์ไซค์ 29 จ. วันนี้

โดยจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือในเดือน พ.ย. ที่จะถึงนี้

โควิด-19 วันนี้ ( 25 ต.ค.) – ติดป่วยเพิ่ม 8,675 / หาย-กลับบ้านเพิ่ม 9,589

โควิด-19 วันนี้ ( 25 ต.ค.) – ติดป่วยเพิ่ม 8,675 / หาย-กลับบ้านเพิ่ม 9,589

แนวโน้มการพบผู้ป่วยเพิ่มลดลง / เสียชีวิตลดลง

X